<( DONATION )>

    
  ဆည္းဆာရိပ္  
ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔
ေမြးဖြားျခင္း သည္ ေသျခင္းတရား ဆီသို ့ ဦးတည္ေနေသာ ခရီးလမ္း၏ အစ -
ဟူေသာ လူ႔ေလာက    သဘာ၀တြင္ အို၊ နာ၊ ေသေရးႏွင့္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္
ၾကရမည္မွာ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ေပသည္။


ထိုေရွာင္လြဲ ၍မရ ေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင ္ေနၾက ရသူ မ်ားတြင္
ကုသိုလ္ကံ ေကာင္းသူမ်ားအဖို ့ ၄င္းတို့၏ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္အထိ မပူမပင္ ေအးခ်မ္း
စြာ ေနထိုင္သြား ႏိုင္ ၾကေသာ္ လည္း ကုသိုလ္ ကံ မေကာင္း သည့္ မိအို ဖအို မ်ား
မွာမူ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ မေရာက္ခင္ အၾကားဘ၀ကို ပင္ပန္း ဆင္းရဲၾကီးစြာျဖတ္ေက်ာ္
ေနၾက ရရွာ ပါသည္။
 အက်ိဳးေပး ကံေကာင္းသည့္ ဘိုးဘြား မ်ားအဖို ့ သား၊သမီး၊ ေျမး မ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္
ေနခ်ိန္ တြင္ ကံ အက်ိဳးေပး နည္းလွသည္ ့ဘိုးဘြား မ်ားမွာမူျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္
သူမ်ားမရွိ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊အေျခအေနအရပ္ရပ္္ေၾကာင့္ လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္
 မည့္သူမ်ား မရွိ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အေျခအေန အရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ လက္ခံေစာင့္
ေရွာက္ ထားရ ေသာ္လည္းဘိုးဘြား မ်ားအေပၚ မႏွစ္ၿမိဳ သျဖင့္ ၿငဴစူ မွု မ်ိဳးစံုေအာက္
တြင္ သိမ္ငယ္ စြာခံစား ေနထိုင္ ၾကရကာ ဒုကၡ မ်ိဳးစံုႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ ေနၾကရပါသည္။
 ထို ့ေၾကာင့္ ၾကင္နာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ မည့္သူ ကင္းမဲ့ေနေသာ ဘိုးဘြား မ်ား
အတြက္ မိသားစု သဖြယ္ ေႏြးေထြး စြာ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးႏိုင္ေသာ သီးသန္ ့
ရိပ္သာေလး တစ္ခု လိုအပ္လာပါသည္။
   အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ခိုကိုးရာ မဲ့ေနၾကေသာ ဂီလာနဘိုးဘြား မ်ားအားၾကင္နာ
စြာျဖင္ ့၄င္းတို ့အသက္ ရွင္ ေနထိုင္ ႏိုင္သမွ် ကာလအပိုင္း အျခား အထိ ၄င္းတ့ို ့အေပၚ
တြင္ နားလည္ စာနာ စိတ္၊သည္းခံစိတ္ ျဖင့္ ျပဳစု ယုယ ေပးမည့္ ေႏြးေထြး ေသာ ေမတၲာ
မ်ားျဖင့္ ေဖးမ ကူညီ ႏိုင္ၾက ေစရန္ မ တည္ေငြ ျဖင့္  ဆည္းဆာရိပ္ ဂီလာန ဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း ကို အေကာင္ အထည္ ေဖၚခဲ့ၾကပါသည္။ ေရရွည္
တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ေစတနာရွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ား လိုအပ္
လွ်က္ရွိ ပါသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ တို႔ႏွင့္ အတူ ဘိုးဘြားမ်ားအား ေႏြးေထြးေသာလက္
မ်ားျဖင့္ ေဖးမကူညီၾကပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


  အဖြဲ႔အမည္ ဆည္းဆာရိပ္ ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔

  တည္ေနရာ          မစိုးရိမ္ေက်ာင္း ၿမိဳ ့ေဟာင္းအလယ္ရပ္ကြက္ သန္လွ်င္ၿမိဳ ့
                     ( ယခု ဒဂံုၿမိဳ ့သစ္အေရွ့ပိုင္း တြင္ ဘိုးဘြားမ်ား လက္ခံထားရွိပါသည္ )

  ရည္ရြယ္ခ်က္       အသက္အရြယ္အိုမင္း၍ က်န္းမာေရးခ်ိဳ ့တဲ့ကာ ခိုကိုးရာမဲ့ေနေသာ
                          ဘိုးဘြားမ်ားအား  မိသားစုပံုစံျဖင့္ ၾကင္နာ ယုယ မွဳေပးရန္။

  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ အဖြဲ႔၀င္ အလွဴရွင္တစ္ဦးမွ လွဴဒါန္းေသာ အသင္းပိုင္ ေျမေနရာတြင္
                           ေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္၍
                           လုပ္ငန္းစတင္ရန္၊ ထိုမွ တဖန္အလွဴေငြတိုးတက္မွုအေပၚတြင္ အေျခခံ၍
                           ေျမႏွင့္ အဆာက္အအံု တိုးခ်ဲ့၍ ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထပ္မံလက္ခံရန္။

  
  လက္ခံမည့္ ဘိုးဘြား

(၁) လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြး ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့မည့္ သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား မရွိသည့္
     က်န္းမာေရးခ်ိဳ ့တဲ႔ေနေသာ ဘိုးဘြားမ်ား။
(၂) သား၊ သမီး၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန
     မရွိသည့္ ဘိုးဘြားမ်ား။

     အသက္ ကန္ ့သတ္ခ်က္ ၊

အသက္(၇၀) ႏွင့္ အထက္ဘိုးဘြားမ်ား၊ (လိုအပ္ပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အသက္ကန္ ့သတ္ခ်က္ကို အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔မွ ညွိႏွိဳင္းလက္ခံပါမည္။)

     ဂီလာန ဘိုးဘြားမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွဳ ၊

(၁) ဂီလာန ဘိုးဘြား မ်ား၏ လက္ရိွ က်န္းမာေရး အေျခအေန လွဳပ္ရွား ႏိုင္စြမ္းကို ၾကည့္၍
တစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ဆရာ၀န္ ၏ညႊန္ၾကား ခ်က္အတိုင္း က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း
မ်ားႏွင့္ ေစတနာ ရွင္မ်ားမွ စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။

(၂) ဘိုးဘြားမ်ား က်န္းမာေရးကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ အဖြဲ႔မွ အခါမလပ္ ၾကည့္ရွဳ
ေစာင့္ေရွာက္ သကဲ့သို ့ အမွဳေဆာင္ အဖြဲ႔ မွလည္း ေန ့စဥ္ အလွည္႔က် သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳ
၍ လိုအပ္ခ်က္ မွန္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။

(၃) ဘိုးဘြား မ်ားအတြက္ အာဟာရ ျပည့္၀၍ သန့္ရွင္း လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာ မ်ားကို
စီမံေကြၽးေမြးျခင္း၊ အသံုးအေဆာင္၊ အ၀တ္အထည္ ႏွင့္ ေနရာ ထိုင္ခင္း စသည္တို ့အား သန့္ရွင္း
သပ္ရပ္စြာ ထားရွိေစျခင္း၊ ဘိုးဘြား မ်ာ၏ ဘာသာ၀င္အလိုက္ ကိုးကြယ္ ပြားမ်ား အားထုတ္ မွဳကို
၄င္းတို ့၏ ဆႏၵ အတိုင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။
ဥပမာ၊ တရားစာအုပ္ ဖတ္ျပျခင္း။ တရားေခြ ဖြင့္ေပးျခင္း။ ရွဳမွတ္ပြားမ်ားရန္အတြက္ လမ္းျပျခင္း။

     ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္  
    လူမွဳ၀န္ထမ္းကိစၥမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စား၍ ေဆးပညာတတ္ေျမာက္သူမ်ား၊
     သက္ၾကီးရြယ္အို   ဘိုးဘြားမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္သူမ်ား။


ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္၊

ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (စာေရးဆရာမ)
ဖုန္း၊ ၀၉ ၉၉ ၂၈၅၄၉၊ ၂၀၅၄၅၁

ေဒၚသက္ႏြယ္ (တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ ့ေန)
ဖုန္း၊ ၃၈၈၁၃၂၊ ၀၉ ၉၀၄၃၉၅၉

ေဒၚေထြးျမင့္ (တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ ့ေန)
ဖုန္း၊ ၀၉ ၉၀ ၄၂၄၈၈၊ ၂၉၀၉၆၄

ေဒၚစန္းစန္း၀င္း (တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ ့ေန)
ဖုန္း၊ ၀၉ ၅၀၅၉၉၈၂

ေဒၚရီရီေမ (တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ ့ေန)
ဖုန္း၊ ၀၉ ၅၀၅၅၀၆၀

ေဒၚေငြလွ
ဖုန္း၊ ၀၉ ၅၁၇၇၃၂၀၊ ၂၉၃၂၈၈ (နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီမွ ၄း၀၀ အတြင္း)

ေဒၚခင္ေမေထြး (တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ ့ေန)
ဖုန္း၊ ၀၉ ၅၀၈၈၂၀၃

ေဒါက္တာ ထားထား (စာေရးဆရာမ စုထား)
ဖုန္း၊ ၀၉ ၂၀၁၇၉၆၁.


 (က်ြန္ေတာ္ ငယ္ စဥ္ က တဲ က ရင္းႏွီး မွတ္မိ ေန ပါ တယ္ )
 သင္ လဲ ဤ သို႕ အို ရ အံ့


 ( ko kyaw )
.

Comments