< လူ ျဖစ္ ဖန္ တီး ေသာ အ နု ပ ညာ လက္ ရာ မ်ား >

 ( FROM THE FORWARD MAIL TO ME ,)
: Visual Art by the Human Body !HAVE FUN
( KO MYO )
Comments