วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vission)

          ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักคนไทย ก้าวไกลในเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมประสาน บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

๑.      ส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีความรู้ความสามารถ 

๒.      ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๓.      ส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

๔.      ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

๕.      ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

๖.      จัดแหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอ เทคโนโลยีทันสมัย สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN COMMUNITY )

เป้าประสงค์ (Goals)

๑.      ให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๒.      ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดี เก่ง มีความสุข รักใคร่สามัคคี 

๓.      ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

๔.      ให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม

๕.      ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี จัดกระบวนการแหล่งเรียนรู้เรียนรู้ ที่หลากหลาย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)

๖.      ครูมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายตลอดจนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.      ชุมชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

Comments