ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

ผู้บริหาร
    ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทร 080-1531951
    นายศรีชัย  ถาวรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทร 089-4252224
    นายโชคชัย  ฟองลม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทร 089-9488516

สำนักงาน
    เบอร์โทรศัพท์ 045-346040
    เบอร์โทรสาร 045-346041

ช่องทางติดต่ออื่น
    เว็บไซต์โรงเรียน : www.auedyaipittaya.ac.th
    เว็บเพจโรงเรียน : www.facebook.com/auedyaipittaya (ด้านล่างเว็บไซต์)

ที่อยู่โรงเรียน
    โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250

Comments