ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

ผู้บริหาร
    นายสมเกียรติ สมคิด ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทร 09 0289 7511
    นายศรีชัย  ถาวรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทร 08 9425 2224
    นางจันทวรรณ กัญญะลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทร -

สำนักงาน
    เบอร์โทรศัพท์ 0 4534 6040
    เบอร์โทรสาร 0 4534 6041

ช่องทางติดต่ออื่น
    เว็บไซต์โรงเรียน : www.auedyaipittaya.ac.th
    เว็บเพจโรงเรียน : www.facebook.com/auedyaipittaya (ด้านล่างเว็บไซต์)

ที่อยู่โรงเรียน
    โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250

Comments