โรงเรียนสุจริต

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 
1. เราจะร่วมกันปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

สำเนาของ คำสั่งโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ที่ 43 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนสุจริต


Comments