ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมา

          โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกประกอบด้วย นายพรม  สกุลพล ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเอือดใหญ่ นายประภักดิ์  กัญญะลา ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาตำบลเอือดใหญ่ และสมาชิกสภาตำบลเอือดใหญ่ จากที่ประชุมสภาตำบลเอือดใหญ่ มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเอือดใหญ่ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๗ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นสาขาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ จึงได้รับการยกฐานะเป็นเอกเทศ และเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๐ จังหวัดได้มีคำสั่งให้ นายทองพูน  ผาลีพัฒน์ อาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตระการพืชพล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เป็นทางการคนแรก และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนจึงได้ย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ย้ายมาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

Comments