งานประกันคุณภาพ

ประชุมคณะกรรมการประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561


การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ภาพการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 17/7/2560


ċ
59.rar
(8571k)
ภาณุวัฒน์ อุปมา,
12 ก.ค. 2560 20:36
Comments