กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายธงไชย  พรรัตนโชค
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวประพิมพ์พรรณ  ศรีปัด
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทิมา  หอมนาม
ครู คศ.1

นางรัตนา  พรมเพ็ญ
พนักงานราชการ
นางสาวนวลอนงค์  แก้ววงษ์
ครูชำนาญการ

นายนิพัทธโรจน์  ส่องแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัสดา  แสงสิงแก้ว
พนักงานราชการ
นางสาวสิริโสภา  ดวงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวเมวิกา  แย้มยิ้ม
ครูผู้ช่วย
Comments