กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางรจนา  ทองโบราณ
ครูชำนาญการ

นายวันชัย  หินผา
ครู คศ.1

นางสาวผ่องพรรณ  พลราช
ครู คศ.1

นางสาวภัทราภรณ์  นางาม
ครูผู้ช่วย
Comments