กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเยือนยง  จันทะแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางรุ่งรัตน์  ชมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนคร  กัญญะลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันธัญญา  คืนดี
ครูผู้ช่วย
Comments