กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายไมตรี  สมชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพิม  สาธุพันธ์  อิริคเซ่น
ครูชำนาญการ

นางสาวชนภรณ์  ปนิทานัง
ครู คศ.1

นายปฏิกรณ์  บัวจูม
ครูผู้ช่วย
นายสฤษฏ์  วิลามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิราณี  ส่งศรี
ครู คศ.1

Mr.David Berry
ForeignTeacher
Comments