กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบังอร  ช่วยปู่
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางกฤษฎาภรณ์  หินภู
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกันยา  เทพบุดดี
ครู คศ.1

นายโกสินทร์  บุญรอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสยาม  อันทระบุตร
ครู คศ.1

นายพรพิชัย  ส่งศรี
ครูชำนาญการ
Comments