กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายรัชพล  ศุภโภศล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเลิศศักดิ์  จันทรักษา
ครูชำนาญการ

นางพรพิพัฒน์  งามศรี
ครู คศ.1

นายภาณุวัฒน์  อุปมา
ครูชำนาญการ

นางสาวกัลยา  สุขหอม
พนักงานราชการ

นางสาวนงนุช  ทองไทย
ครู คศ.1

นางสาวรัชนีกร  ชื่นใจ
ครูอัตราจ้าง SP2

Comments