โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โพสต์15 พ.ย. 2561 06:44โดยภาณุวัฒน์ อุปมา
https://drive.google.com/open?id=1AU6btuRyqRlc7ju2zzljXlf5Q2Tcque4
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก จัดโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีกิจกรรมให้นักเรียนสำรวจลูกน้ำยุงลาย เรียนรู้การกำจัดและป้องกัน มาสรุปและรายงานในที่อบรม
Comments