กิจกรรมโรงเรียน (วีดิทัศน์)

วีดีทัศน์ผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2561 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

วีดีทัศน์งานเกษียณอายุราชการ รองฯโชคชัย  ฟองลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วันที่ 28 กันยายน 2560

วิดีทัศน์งานเกษียณอายุราชการ นายสมชาย  จันทร์พวง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 28 กันยายน 2560

วิดีทัศน์งานเลี้ยงรับ-ส่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 8 กันยายน 2560

วิดีทัศน์ เลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  23/03/2559

วิดีทัศน์ ผลการปฏิบัติงาน ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ  ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 24/03/2559

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม 29 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา30/03/2559
Comments