ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประเภท/ขนาด/สังกัด             โรงเรียนมัธยมตำบลขนาดกลาง

                                        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ กระทรวงศึกษาธิการ  ประเภทชาย-หญิงเรียนรวมกัน
สถานที่ตั้งโรงเรียน                 เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๑ ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๔๖๐๔๐

เนื้อที่                                มีพื้นที่ ๓๑ ไร่ ๖๗ ตารางวา

สภาพภูมิศาสตร์                   เป็นพื้นที่ราบ มีอาณาเขตติด ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดที่ดินส่วนบุคคลชาวบ้านหมู่บ้านเอือดน้อย

ทิศใต้              ติดที่ดินส่วนบุคคลของชาวบ้านเอือดใหญ่

ทิศตะวันออก     ติดโรงเรียนบ้านเอือดใหญ่

ทิศตะวันตก      ติดองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่

สภาพเศรษฐกิจ                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและเกษตรกรรม

จำนวนโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ   ๑๖ โรงเรียน

การติดต่อสื่อสาร                  
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียน                          ๐๘๐-๑๕๓๑๙๕๑

                                                    รองผู้อำนวยการบริหารวิชาการ             ๐๘๙-๔๒๕๒๒๒๔
                                                    รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป                ๐๘๙-๙๔๘๘๕๑๖
                                                     ห้องธุรการ                                      ๐๔๕-๓๔๖๐๔๐
                                                    ห้องผู้อำนวยการ/แฟกซ์                      ๐๔๕-๓๔๖๐๔๑

Web site                           www.auedyaipittaya.ac.th

E-mail                               auedyaipittaya_school@hotmail.com

การคมนาคมขนส่ง                 ทางรถยนต์ มีรถประจำทางผ่านหน้าซอยทางเข้าโรงเรียนคือ

                                                         - รถบัส สายศรีเมืองใหม่ ตระการ

                                                          - รถสองแถว สายศรีเมืองใหม่ ตระการ

                                                          - รถบัส สายโขงเจียม – กรุงเทพ

ไปรษณีย์                            มีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มารับ-ส่งจดหมายสัปดาห์ละ ๓ วัน

แผนการจัดชั้นเรียนปี ๒๕๖๐      -----๓ รวม ๒๐ ห้องเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียน                    ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center)

อัตลักษณ์โรงเรียน                    ยิ้ม ไหว้ ทายทัก (Smiling And Greeting)

Comments