DLIT เอือดใหญ่พิทยา ปีการศึกษา 2559

คำสั่งโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ที่ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน

การดำเนินงาน DLIT โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา




Comments