หน้าแรก

การประชุมอบรมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ  เขตตรวจราชการ 2
โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำโรงเรียนประชารัฐ
6-8 พฤศจิกายน 2559  โรงแรมโกลเด้นท์ดราก้อนรีสอร์ต สิงห์บุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ สพป.อ่างทอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จย่า 90 จำนวน 39 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียน และผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล(admin)ของโรงเรียน 
พิธีเปิดโดยนายสมปอง คงอ่อน รองผอ.สพป.อ่างทอง  กล่าวรายงานโดย นายปัญญา ปรางค์ทอง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยากรให้การอบรมโดยนายเสนาะ  อำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง

 

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐอำเภอเมืองอ่างทอง

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐอำเภอไชโย

วัดมะขาม                      บ้านชะไว                  วัดชัยสิทธาราม      วัดมหานาม                    วัดบ้านป่า                 วัดวงษ์ภาศน์      

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐอำเภอป่าโมก

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐอำเภอโพธิ์ทอง

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐอำเภอวิเศษชัยชาญ

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐอำเภอสามโก้

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐอำเภอแสวงหา
          

                   

หน้าเว็บย่อย (1): ประชาสัมพันธ์