หน้าแรก


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
 

     วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว  เอี่ยมสกุล  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นางสาวอารีย์ 
บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน โรงเรียนวัดท่า เพื่อดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และเลิกล้มและโอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1/2563  โดยมีนายธานี  โตทอง
รก.ผอ.ร.ร.วัดท่า  ร่วมประชุมและให้ข้อมูล ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

https://sites.google.com/a/atg.go.th/plan/home/112535.jpg?attredirects=0 
         วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว  เอี่ยมสกุล  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  พร้อมด้วย นางสาวอารีย์  บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายโสรส  มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและ
แผน  นายบุญมา  เปรมปรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม  ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน เกี่ยวกับการเลิกสถานศึกษาโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  ศาลาการเปรียญวัดบุญศิริวิทยาราม  ตำบลอินทประมูล  อำเภอ
โพธิ์ทอง   จังหวัดอ่างทอง


       
      
         
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา  08.30-11.30น. ท่าน ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รก.ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นหัวหน้าคณะในนามหน่วยรับตรวจราชการ รับการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   ได้แก่นโยบายโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล โดยนายทำนอง พรามมนัส ผอ.รร.วัดตลาดใหม่ผู้นำเสนอ และนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กน.ส.อารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ  
โดยท่านปัญญา แก้วเหล็ก รก.ผตร.ศธ.เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมฯ

 https://drive.google.com/drive/folders/1HFk5vEbVaWIuD4662mMOBGAxE8xjKowJ?usp=sharing         วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่้เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตลาดใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ในวันพุธที่ 26
สิงหาคม 2563

 https://drive.google.com/drive/folders/1O_O72oIC-p0d4yJV0-AOXJQQ0ogdnRr9?usp=sharing         วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่้เดี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

https://drive.google.com/drive/folders/19eabWzACMwMRPReFvEkvMroqby7_n_qk?usp=sharing

 


         
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นพปฎล  บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ  แก้วมณี ดร.เฉลียว  เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายในและ
ผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการฯ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

https://drive.google.com/drive/folders/1iPsgz0_nVJHDy7IeVyFnzFKOuJ_5Y_X8?usp=sharing

 

           

         ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญจำเป็นการเสนอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า-ประปาภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสานฝัน  สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
         
https://drive.google.com/drive/folders/1aizq36BIKb_A0bqUznKwM0xVBlx0J7N1?usp=sharing
  
             
         
         
         วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. ประธานกลุ่มโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและ  ลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง โดยมี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1       
ผู้บริหาร คณะครู จากจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเดินทางมาส่งและแสดงความยินดี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
              
https://drive.google.com/drive/folders/1OjiwMI_KZlbKL0zjlcJZz-PDrKdI0E3-?usp=sharing

           
              วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. คณะผู้ตรวจราชการของ สพฐ. ประกอบด้วย ดร.นงลักษณ์   
เรือนทอง  ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.ลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส และ  ดร.ภูธร จันทหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 สพป.อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วน ของสพฐ. ที่ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนสูงสุด โดยใช้หลักการกระจาย
อำนาจ   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   โดยมี   ดร.นพปฎล บุญพงษ์  รองผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ดร.สมเกียรติ แก้วมณี   ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล  รองผอ.สพป.อ่างทอง  ให้การต้อนรับและนำเสนอสรุปประเด็นแบบตรวจ
ราชการของสพฐ.     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วยศึกษานิเทศก์
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง