หน้าแรก

  แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2564

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน)                รายงานประจำปี 2563
      วันพุธที่ 26 มกราคา 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางไพฑูรย์ จิตใส นักวิเคราะนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ ท่านอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนำเสนอการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง พร้อมตอบข้อซักถามการฉีดวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.อ่างทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

       วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ได้มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง , ผอ.กลุ่มภารกิจ และบุคลากรในสังกัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

         วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลุ ร่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี   ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพในระดับพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่เป็นโรงเรียนำร่องได้แก่โรงเรียนวัดโคศุภราช เป็นโรงเรียนหลัก มีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) ,โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา),โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร),โรงเรียนวัดปลดสัตว์(เรือไทยสงเคราะห์ 2),โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต,โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดโพธิวงษ์,โรงเรียนวัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" โรงเรียนวัดโพทูล และโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

           วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมการชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมชี้แจงการดำเนินการกับ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก และโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

          
          วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

             วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน สังกัด สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวปวีณา ฤทธิสนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง  (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)  

        
         วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน /ศน.ธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ /ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

 
          วันจันทร์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัด สพป.อ่างทอง งบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม มีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

                วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง  
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.อ่างทอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานเครือข่ายฯ ผอ.กลุ่มภารกิจ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนคณะกรรมการ กตปน. ผู้แทนครูผู้สอน และผู้แทนกลุ่มภารกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ ทองดำ อดีต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุงเขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

                วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง โดยมีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกล่าวรายงาน นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก.ผู้ช่วยเลขานุการ นางสมคิด ชีระภากร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ ดูและระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

                 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตาม ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2564 และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ให้ถูกต้องตามแบบติดตามฯก่อนรายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)  

 
              วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม อำเภอโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดท่า อำเภอป่าโมก พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มภารกิจทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)  

             วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป., ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงข้อมูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)  

           
                        ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 2/2564  ห้องสานฝัน สพป.อ่างทอง
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม) 

            วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนร่วมต้อนรับนางสาวปวีณา ฤทธิสนธ์ มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.อ่างทอง โดยมีนายจิระชัย ทีคำ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมเดินทางมาส่งและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)    

         วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 3/2564 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

           วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 2/2564 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

           วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

                 วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

         วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อ่างทอง และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อ่างทอง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต , ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ , ประธานเครือข่ายปฐมวัย ,ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

 
         วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อจัดทำข้อมูลโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

            วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำ Master Plan และการขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 18 โรงเรียน โดยมี นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

             วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า'90 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มอบพระจากจังหวัดนครพนมให้แก่ประธานกลุ่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

           วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย น.ส.อารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับ ศธจ.อ่างทอง ในการร่วมรับการลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ของ ดร.สัมมนาการณ์ บุญเรือง ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวม 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดไชโย 2. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 3.โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น และ 4.โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.อ่างทอง ตามแผนการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

 
            วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า'90 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

        วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง โดยมีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
เข้าร่วมประชุม
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)


          วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่1/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ สพป.อ่างทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

     วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) โดยมี นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายจิรภัทร กุลบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 นำโดยนายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และนางสาวนภัทร์ สังข์ทอง สพม.5 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

           วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัด จำนวน 2 อัตรา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต, ประธานกลุ่มโรงเรียน, ผอ.กลุ่ม
นิเทศฯ, ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สานฝัน สพป.อ่างทอง
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

           วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดเรียงลำดับรูปแบบ (Model) และ พิจารณากำหนดจำนวนรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเพื่อจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ด้านการพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต, ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม ,ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 13 โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

           วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง.///
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)


         วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง, ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม ร่วมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ โดยมี นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รายงานชี้แจงข้อมูล ณ ห้องประชุม สานฝัน สพป.อ่างทอง . (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)


 
          วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป., ประธานกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ โดย มีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโนยบายและแผน รายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม) 

          วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และคณะกรรมการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, ประธานกลุ่มโรงเรียน, ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
 ณ ห้องประชุมสานฝัน...(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม) 

             วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ยกเว้นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสานฝัน โดยมี นางเฉลียว       เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการ      กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)       

         วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ครั้งที่ 1/2563  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม) 

 
         วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมแจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564  สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2564)  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายสมเกียรติ  แก้วมณี,  นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล, นายสุชาติ  ทองมา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและที่เกี่ยวข้อง  ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง  14 กลุ่ม เพื่อร่วมพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัด 
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

 https://drive.google.com/drive/folders/10XHBpyYmbAODJaaJ8vu_kkUq_a2qtBKJ?usp=sharing          วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

 https://drive.google.com/drive/folders/1qMCx6mnnpMZZ6fQcJCzNIKHS2vKlGhtz?usp=sharing            วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในสังกัดสพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับ นายมงคล     รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง และ นายสุชาติ ทองมา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

 https://drive.google.com/drive/folders/1e6BTRB2_OSfPSS-Ed4EbdZMcyeD0pGk5?usp=sharing               วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน  จำนวน 79 คน (ยกเว้นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)  โดยมีนางสาว อารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ     สมเด็จย่า 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)
  

              วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว  เอี่ยมสกุล  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นางสาวอารีย์      บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ        ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน โรงเรียนวัดท่า เพื่อดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และเลิกล้มและโอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1/2563  โดยมีนายธานี  โตทอง รก.ผอ.ร.ร.วัดท่า  ร่วมประชุมและให้ข้อมูล ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)  
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563   

ข่าวการศึกษา