หน้าแรก


 


 

                                                                  
         ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดวางทิศทางองค์กรในการจัดการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร เป้าประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และจุดเน้นนโยบาย ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)

“ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”

         เป้าประสงค์ (Goals)

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

๓. ครูฯ เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพตามมาตรฐาน

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข่าวการศึกษา