ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายนายสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมอบรมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การทบทวนและการติดตามการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Amss++ : Area Management Support Systerm) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 144 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสานฝัน


วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน  ชุนดี   ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ  แก้วมณี   รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม   แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน  ให้กับสถานศึกษา ผู้เข้ารับ   การอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รวมทั้งส้น 144 คน  โดยมี นางสมคิด  ชีระภากร นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ประกอบสื่อ Power point  ศึกษาสื่อประกอบการประชุมและลงมือปฏิบัติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90