ข่าวประกาศล่าสุด

 • ในการเข้าใช้งาน Google Drive หรือเรื่องของการแชร์ไฟล์บน Google Drive ในการเข้าใช้งาน Google Drive หรือเรื่องของการแชร์ไฟล์บน Google Drive นั้น นักศึกษาต้อง Login ด้วย Account ของวิทยาลัยนะครับ เช่น 6012990001@atcc ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2560 19:17 โดย ศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
 • นักศึกษารายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนด่วน 086-893-8893 นักศึกษารายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนด่วน 086-893-88935931460048นางสาวศิริญา ผาติสมิทธ์5931460049นายศักดิ์นรินทร์ ผาสุขโอษฐ์    และ ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2560 22:15 โดย ศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
 • ประกาศเรื่องการเข้าสอบปฏิบัติ แจ้งนักศึกษาทราบในสัปดาห์นี้ วันที่ 18 -22 กันยายน เป็นการสอบปฏิบัติ เน้นย้ำเรื่องกฎระเบียบในการเข้าสอบ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบ ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 23:14 โดย ศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
 • แจ้งเรื่องการเขียนแบบเสนอเค้าโครง โครงการ ข้อ 10. สำหรับนักศึกษาที่ ทำโครงการแล้วต้องใช้ Hosting and Domain Name ให้เขียน หมายเหตุ ดังนี้หมายเหตุHosting and Domain Name วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้การสน ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 01:38 โดย somwang somwang
 • แจ้งเรื่อง ตัวอย่างหัวข้อสอบ เรียนอาจารย์ทุกท่าน  ผมได้ปรับหัวข้อสอบใหม่ โดยการเติมวันที่และเวลาสอบ เข้าไปที่หัวข้อสอบ และ อยากให้อาจารย์ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ในเร ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 21:24 โดย ศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Album Com&it

 • สัมนาโครงการ เตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการนักศึกษา 4.0 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสัมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อม การจัดทำโครงการนักศึกษา 4.0" สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดงานสัมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อม ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2560 22:30 โดย ศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
e-Khowlege
http://58.97.15.36/e-knowledge/
e-Learning Site2  

      

Help me

<!> G Suite: แอบของคุณ Click here!!!
<!> Mail Group: ครูสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  comit@atcc.ac.th

WebSite it

Information and communication technology (it)
  click here  

WebSite Computer

Business Computer Department (com)
  click here  

เพื่อเป็นการสร้างมาตราฐานสาขา Comit

> แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในสาขา อ่านเพิ่มเติม
> แบบสรุปจำนวนโครงการสาขา อ่านเพิ่มเติม
> บันทึกข้อความสาขา อ่านเพิ่มเติม
> รายงานการอบรม อ่านเพิ่มเติม
รายงานการประชุมครู  อ่านเพิ่มเติม
รายงานการประชุมนักศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
> คู่มือการทำเล่มโครงการ (สำหรับนักศึกษา) อ่านเพิ่มเติม

> แผนการจัดครูสอน ปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม

Link ที่น่าสนใจ

ระบบแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์

ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาเมื่อพบว่าวัสดุ-ครุภัณฑ์  เสียหายได้จาก แจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่เสียหาย 

สามารถใช้งานได้ทุกคนโดยจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ eMail วิทยาลัยฯ ก่อนใช้งาน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูล 

1. ใช้งานได้เฉพาะบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยฯเท่านั้น

2. บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยต้องเข้าระบบ eMail วิทยาลัยฯ ในการเข้าสู่ระบบ

3. ยกตัวอย่างเช่น suphawich@atcc.ac.th

ระบบแจ้งซ่อม

รายการแจ้งซ่อม

สถานะรายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

e-Portfolio

ในการเข้าใช้งาน Google Drive หรือเรื่องของการแชร์ไฟล์บน Google Drive

โพสต์18 พ.ย. 2560 19:17โดยศุภวิชญ์ ขันทวิชัย

ในการเข้าใช้งาน Google Drive
หรือเรื่องของการแชร์ไฟล์บน Google Drive นั้น นักศึกษาต้อง Login ด้วย Account ของวิทยาลัยนะครับ เช่น 6012990001@atcc.ac.th  จากนั้นนักศึกษาถึงจะสามารถเข้ารับการแชร์ไฟล์จากระบบวิทยาลัยได้

นักศึกษารายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนด่วน 086-893-8893

โพสต์13 ต.ค. 2560 22:00โดยศุภวิชญ์ ขันทวิชัย   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 22:15 ]

นักศึกษารายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนด่วน 086-893-8893
5931460048นางสาวศิริญา ผาติสมิทธ์
5931460049นายศักดิ์นรินทร์ ผาสุขโอษฐ์    

และ  5931460041 วันทนีย์ พูลประสาท

ประกาศเรื่องการเข้าสอบปฏิบัติ

โพสต์17 ก.ย. 2560 19:34โดยศุภวิชญ์ ขันทวิชัย   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 23:14 ]

แจ้งนักศึกษาทราบ
ในสัปดาห์นี้ วันที่ 18 -22 กันยายน เป็นการสอบปฏิบัติ เน้นย้ำเรื่องกฎระเบียบในการเข้าสอบ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย
1. ค่าธรรมเนียมการเรียน ถ้ามีค้าง ไม่อนุญาตให้สอบ 
2. นำบัตรนักศึกษา ในการเข้าสอบ  ถ้าไม่มีให้ไปติดต่อที่ห้องการเงิน อาคาร 1
3. ระเบียบการแต่งกาย ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย ถ้าไม่ถูกต้อง ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ นักศึกษาต้องขอสอบในวันถัดไป
4. ในการทำการสอบ ต้องรักษามาตราฐานในการสอบ เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ ห้ามถาม ห้ามคุยกัน เป็นต้น

ขอบคุณค่ะ

แจ้งเรื่องการเขียนแบบเสนอเค้าโครง โครงการ ข้อ 10.

โพสต์15 ก.ย. 2560 01:38โดยsomwang somwang

สำหรับนักศึกษาที่ ทำโครงการแล้วต้องใช้ Hosting and Domain Name ให้เขียน หมายเหตุ ดังนี้

หมายเหตุ
Hosting and Domain Name วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้การสนับสนุน 

แจ้งเรื่อง ตัวอย่างหัวข้อสอบ

โพสต์14 ก.ย. 2560 21:24โดยศุภวิชญ์ ขันทวิชัย

เรียนอาจารย์ทุกท่าน  ผมได้ปรับหัวข้อสอบใหม่ โดยการเติมวันที่และเวลาสอบ เข้าไปที่หัวข้อสอบ 

และ อยากให้อาจารย์ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ในเรื่องของการพิมพ์ข้อสอบ อยากให้อาจารย์ ใช้ Google Docs ในการพิมพ์ข้อสอบ ครับ ซึ่งผมได้ทำไฟล์ของ Google Docs ไว้เป็นตัวอย่างแล้วครับ อาจารย์สามารถนำไปใช้ได้เลยครับ

แจ้งการอบรมครูแผนกคอมพิวเตอร์

โพสต์12 ก.ย. 2560 20:25โดยsomwang somwang

อบรมการทำ E-learning และ E-portfolio วันที่ 2 - 6  ต.ค. 60 ณ ห้อง 235 เวลา 08.30 - 16.00 น.

แจ้งอาจารย์ผู้สอน ทราบ

โพสต์12 ก.ย. 2560 20:21โดยsomwang somwang   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 20:23 ]

1. ส่งเวลาเรียน 80%. (ขร) ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
2. กรอกคะแนนกิจกรรม 30 คะแนน ในระบบ AMS ภายในวันที่ 20 ก.ย.60
3. กรอกคะแนนสอบปลายภาค ในระบบ AMS ภายในวันที่ 2  ต.ค.60

นักศึกษาภาคสมทบ

โพสต์4 ก.ย. 2560 18:51โดยศุภวิชญ์ ขันทวิชัย   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2560 23:59 ]

นัดหมายนักศึกษาภาคสมทบปี2 ถ่ายรูปขอจบ ในวันที่ 10 , 17 กันยายน เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 2 

การเข้าใช้งาน Hosting

โพสต์24 ส.ค. 2560 21:30โดยศุภวิชญ์ ขันทวิชัย   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 21:31 ]

เรียนอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
การเข้าใช้งาน Hosting ขอให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้นักศึกษา Upload file ที่เป็นไฟล์เว็บเพจเท่านั้น 
- ไม่อนุญาตให้นักศึกษา Upload file VDO , Sofware , Music , หรืออื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่อนุาตให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือผิดกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์
- การตั้งชื่อ Folder หรือ file ให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

ข้อแนะนำ
- ถ้าหากต้องการเก็บไฟล์งานหรือไฟล์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเก็บไว้ใน ​Google Drive จะเป็นการดีกว่า 

หมายเหตุ
หากนักศึกษาเก็บไฟล์งานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับไฟล์เว็บเพจ ไว้ใน ​Hosting ผู้ดูแลระบบจะทำการลบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันที


------------------------------------------------------------------------------------
Update 25-08-2560

การเข้าใช้งานระบบต่างๆ

โพสต์30 ก.ค. 2560 02:07โดยศุภวิชญ์ ขันทวิชัย

เรียนอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทราบ
ขณะนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนหลายระบบ อาทิเช่น eMail , e-knowledge , FTP , AMS เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า ระบบต่างๆ ควรมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานของระบบ จึงให้ตระหนักว่า Password เป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันข้อมูลและป้องกันตัวเราเอง เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางกฏหมายในเรื่องของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 ฉนั้นควรตั้ง Password ให้มีความปลอดภัย ให้มากที่สุด

1-10 of 11