ESF projekts

  
Sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas Izglītības un Vadības Akadēmiju LBJISF īsteno ESF projektu "Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem" apakšaktivitātes Nr. 1.2.2.4.2. "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācija sabiedrībā" ietvaros. Projekta Nr. 2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109
 Projekta laiks: 2012.-2013.gads. Projekta mērķis ir Nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai un sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados. Grupa projekta organiztoru asoc.prof. D.Voita, prof. J. Porozovs, mg. psych. A.Kaulina, asoc. prof. Aija Kļaviņa un mg.sc.soc.A.Pētersone tikās ar projekta partneru skolu pārstāvjiem Alūksnes, Balvu, Smiltenes, Dobeles, Iecavas un Bauskas novadā. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

posted May 13, 2013, 2:22 AM by Aija Asports


 

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija vadītais Eiropas Sociālā fonda projekts „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma  „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4. aktivitātes  „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”, 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109.

 

Projekta mērķis:  nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados. Kopumā projekta realizācijā plānots iesaistīt vismaz 680 sociālā riska grupas skolēnus.

 

Projektā iesaistītas 32 izglītības iestādes visā Latvijā, patreiz projekta realizācijā piedalās vairāk kā 880 skolēni.

 

 

Projekta vadītāja D.Voita, projekta administratīvā koordinatore A.Kauliņa.

 

 

1-1 of 1