novinky


Podujatie CEE Automotive Supply Chain 2017

uverejnené 13. 9. 2017, 3:29 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 13. 9. 2017, 4:35 ]


Medzinárodné fórum dodávateľov automobilového priemyslu sa bude konať v Žiline

Prvý ročník medzinárodnej konferencie, výstavy a biznis stretnutí pod názvom CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017 sa uskutoční v dňoch 14. – 15. novembra 2017. Je určený  dodávateľom a subdodávateľom najdôležitejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku.

Jedinečnosť podujatia zaručuje unikátne spojenie viacerých obchodných komôr a organizácií, ktoré ho pripravujú nielen pre svojich členov, ale aj pre všetky spoločnosti zaujímajúce sa o rozvoj obchodných vzťahov v stále rastúcom automotive sektore . „Našou ambíciou bolo spojiť viaceré podujatia, ktoré boli už v minulosti úspešné a sú stále žiadané, do jedného veľkého. Medzinárodné fórum sme pôvodne cielili na krajiny V4 a Rakúsko, našich najbližších susedov. Avšak už teraz je jasné, že účasť firiem bude veľmi široká a predpokladáme zastúpenie 15 krajín,“ vyjadril sa Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, ktorý je jedným z organizátorov.

Usporiadatelia očakávajú viac ako 300 účastníkov podujatia, na ktorých čaká v Žiline veľmi zaujímavý program. Prvý deň bude venovaný konferencii. Tri bloky prednášok prinesú najnovšie informácie o vývoji odberateľsko – dodávateľských vzťahov v automobilovom priemysle a trendov v oblasti kvality, logistiky a požiadaviek na dodávateľov. Počas prestávok a spoločenského večera bude vytvorený priestor na neformálne stretnutia a networking. CEE Automotive Supply Chain 2017 (CASC) má k dispozícii osvedčený systém, ktorý dokáže naplánovať rokovania spoločností podľa ich záujmov a preferencií. Každý účastník si tak môže vybrať, koho pozve na stretnutie, alebo koho pozvanie príjme a efektívne tak využiť príležitosti nadviazať spoluprácu s novými obchodnými partnermi. CASC 2017 je určený spoločnostiam, ktoré sú súčasťou alebo majú záujem sa zapojiť do dodávateľského reťazca automobilovej výroby, alebo sa angažujú v oblastiach úzko súvisiacich s prevádzkou dodávateľských firiem. Práve na prepojenie dodávateľov a rozvoj spolupráce budú zamerané dohodnuté biznis rokovania na druhý deň podujatia.


Základné informácie o CEE Automotive Supply Chain 2017

Dátum konania: 14. – 15. 11. 2017

Miesto konania: Žilina, hotel Holiday Inn****

Prihlasovanie účastníkov do 7. 11. 2017 na www.casc.sk

Organizátori:

  • Britská obchodná komora na Slovensku,
  • Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora,
  • Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií,
  • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,
  • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora,  
  • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Viac informácii na www.casc.sk.


Členom APZ ponúkame možnosť uplatniť si 10 % zľavu z ceny vstupenky formou promokódu, ktorý je potrebné zadať pri registrácii na stránke www.casc.sk. V prípade záujmu o kód kontaktujte sekretariat@asociaciapz.eu

Využite tiež možnosť „early-bird“ registrácie do 24. 10. 2017 za výhodnejších podmienok. 


Slovenská kooperačná burza 2017

uverejnené 1. 8. 2017, 4:18 používateľom Asociacia PzvazovSlovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje dve medzinárodné podujatia zo série SARIO Business Link – „Slovenská kooperačná burza Bratislava“, 19. septembra 2017 a „Slovenská kooperačná burza Košice“, 30. októbra 2017.

Slovenská kooperačná burza je najväčším medzinárodným podujatím, ktoré agentúra SARIO už tradične pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR organizuje od roku 2007. Od svojho vzniku umožnila spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1 500 firmám z 35 krajín, najmä v kľúčových sektoroch – strojárstvo, energetika informačné a telekomunikačné technológie, automobilový priemysel a naň nadväzujúce sektory.

Slovenská kooperačná burza ponúka podnikateľským subjektom možnosť bilaterálnych rokovaní pripravených na mieru (podľa individuálneho plánu v jeden deň a na jednom mieste), ale aj možnosť získať nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti. Zároveň ponúka sprievodný odborný program reflektujúci aktuálne potreby podnikateľskej sféry a trendy v priemysle, praktické rady a informácie o aktuálnych témach.

Podrobnejšie informácie o podujatí sú publikované na webovej stránke SARIO: http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-bratislava-2017-0

Valné zhromaždenie APZ 14.6.2017

uverejnené 22. 6. 2017, 0:49 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 28. 6. 2017, 0:00 ]

Fotografia (sprava): Anton Ondrej (generálny sekretár APZ), Alexej Beljajev (prezident APZ a ZSP SR), Juraj Sinay (prezident ZAP SR), Vladimír Jacko (prezident ZHŤPG), Ivan Dubovan (vice-prezident SEA), Vladimír Ondrovič (prezident ZEP SR), Pavol Kováčik (ZSPS). 


V poradí tretie Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov sa uskutočnilo dňa 14.6.2017 v Bratislave, za účasti 41 delegátov, ktorí si vypočuli Správu Prezídia o činnosti APZ od posledného VZ APZ a Správu Dozornej rady APZ. Delegáti odsúhlasili zmenu a doplnenia Stanov APZ. Bol vytvorený nový orgán – Výkonný výbor, do ktorého každý členský zväz APZ nominoval dvoch zástupcov. Za členov Výkonného výboru boli zvolení: Alexej Beljajev (ZSP SR), Vladimír Slezák (ZSP SR), Juraj Sinay (ZAP SR), Alexander Matušek (ZAP SR), Vladimír Jacko (ZHŤPG), Milan Veselý (ZHŤPG), Ivan Dubovan (SEA), Ján Nemašik (SEA), Vladimír Ondrovič (ZEP SR), Norbert Šatan (ZEP SR) a Pavol Kováčik (ZSPS). Za prezidenta APZ bol opätovne zvolený Alexej Beljajev. Valné zhromaždenie taktiež schválilo Stratégiu APZ pre roky 2017-2020. 

Úvodom verejnej časti VZ vystúpil s prejavom prezident APZ A. Beljajev. S príhovormi taktiež vystúpili štátni tajomníci zastúpených rezortov - hospodárstva, životného prostredia a zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ďalej sa zúčastnili sociálni partneri - podpredseda ZMOS J. Dvonč, prezident KOZ J. Kollár, predseda SOPK P. Mihók a predstavitelia akademickej a výskumnej oblasti – rektor STU BA R. Redhammer a predseda SAV P. Šajgalík, ktorí tiež vystúpili so svojimi príhovormi o spolupráci ich inštitúcií s priemyslom.

Tlačová konferencia APZ o problémoch slovenskej ekonomiky

uverejnené 21. 6. 2017, 1:14 používateľom Asociacia Pzvazov

Fotografia (sprava): Anton Ondrej (generálny sekretár APZ), Alexej Beljajev (prezident APZ a ZSP SR), Juraj Sinay (prezident ZAP SR), Vladimír Jacko (prezident ZHŤPG), Ivan Dubovan (vice-prezident SEA), Vladimír Ondrovič (prezident ZEP SR).


Dňa 14.6.2017 sa v Bratislave uskutočnila Tlačová konferencia Asociácie priemyselných zväzov pod názvom:
"Slovensko potrebuje novú kvalitu spoločenského i odborného dialógu."

Tlačová správa:

Hlavnou témou tlačovej konferencie bolo poukázať na skutočnosť, že Slovensko je jednoznačne priemyselný štát, viac ako 20 % HDP tvorí práve priemysel. Každé šieste pracovné miesto je generované automobilovým, strojárskym priemyslom či elektrotechnickým priemyslom. Podiel spracovateľského priemyslu na zamestnanosti je až 22 %. Navyše podiel priemyslu na tvorbe pridanej hodnoty dosahuje 33%. Tieto štatistické čísla na jednej strane vyznievajú pozitívne, na druhej strane však môžu znamenať hrozbu. Ak máme zachovať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a posilniť jeho napredovanie, potrebujeme akútne vyriešiť konkrétne problémy.

Asociácia priemyselných zväzov (APZ) reprezentuje až 80 percent slovenského priemyslu. Tvorí ju 6 zväzov, história piatich z nich siaha do rokov 1990 – 1991. APZ má viac ako 350 členov (firiem) s viac ako 110 tisíc zamestnancami. Asociácia priemyselných zväzov vznikla spojením najsilnejších zväzov v priemysle s cieľom spolupracovať so všetkými zainteresovanými na riešeniach, ktoré potrebuje priemysel, ale aj celá spoločnosť. Chce tak robiť prostredníctvom efektívneho sociálneho dialógu založeného na odborných argumentoch a analýzach. „Ako vplyvná a rešpektovaná zamestnávateľská organizácia považujeme za svoju prirodzenú povinnosť poukazovať na témy, ktoré je potrebné v najbližšom období riešiť,“ hovorí Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov a prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Medzi konkrétne ciele APZ patrí podpora stabilného podnikateľského prostredia, presadzovanie zabezpečenia dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, spolupodieľanie sa na zlepšovaní podmienok rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií, zvýšenie vplyvu asociácie prostredníctvom tripartity a zabezpečenie rozvoja spolupráce s partnerskými organizáciami a relevantnými inštitúciami. „Privítali by sme, keby na Slovensku boli vo väčšej miere akceptované názory odborníkov, iba kvalitný spoločenský a odborný dialóg môže Slovensko posunúť dopredu,“ dodáva Alexej Beljajev.

Kvalifikovaná pracovná sila je téma, ktorá sa skloňuje v poslednom období stále častejšie. V rokoch 2017 až 2020 bude na Slovensku priemysel potrebovať 45 500 zamestnancov. Súčasné školy nevychovávajú študentov pre prax. Riešením je naštartovaný systém duálneho vzdelávania, ktorý by sa mal dôsledne aplikovať aj do vysokých škôl. „ Navrhujeme konkrétne zmeny, ktoré by v najbližších rokoch priniesli výsledky,“ hovorí Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „Vo vybraných študijných odboroch navrhujeme, aby študenti mohli po 4 rokoch školy a jednom semestri praxe skončiť ako profesijní bakalári. Vhodné by bolo aj 5 ročné kontinuálne štúdium s jedným až dvomi semestrami praxe. Bežnou praxou by malo byť aj univerzitné duálne vzdelávanie, kde by študenti strávili časť štúdia v škole a časť v podniku.“ Neriešeným problémom je aj súčasný rekvalifikačný systém. „Jeho absolventi majú síce po jeho skončení množstvo certifikátov, pre prax sú nepoužiteľní. Preto navrhujeme, aby boli rekvalifikácie robené v gescii zamestnávateľov, pre ktorých by mali byť uchádzači o zamestnanie určení ,“ dopĺňa Juraj Sinay.

Podpora priemyselného výskumu predstavuje základnú podmienku konkurencieschopnosti každej ekonomiky. Zahraničné skúsenosti krajín OECD ukazujú, že ak sa štátna podpora výskumu priblíži 1% HDP, dochádza k synergickému efektu zapojenia súkromných investícií do výskumu . Súkromné investície prichádzajú vtedy, ak sú k dispozícii obvyklé štátne mechanizmy podpory a ak sú pripravení kvalifikovaní ľudia. „ Slovensko v podpore výskumu zaostáva o najmenej 10 rokov za okolitými krajinami,“ hovorí Ivan Dubovan, viceprezident Slovenskej elektromechanickej asociácie. „ Súčasná navrhovaná sadzba „superdopočtu“ (100%) je krok k motivácii podnikov na zapojenie do mechanizmu podpory. Pre vyrovnanie sa s okolitými krajinami (aspoň na úroveň ČR) je v návrhu zákona potrebné, aby bolo možné za oprávnený náklad považovať aj využitie softvéru a testovanie výrobkov.“

APZ presadzuje aj rozvoj stabilného podnikateľského prostredia, ako základ prosperity hospodárstva. Slovenská republika je už dlhodobo na konci rebríčka v oblasti vymáhania pohľadávok a v dĺžke trvaní súdnych konaní. Podľa prieskumu Európskej komisie je na Slovensku priemerná dĺžka súdnych konaní takmer 600 dní, pre porovnanie Česká republika je pod 200 dňami. „V elektrotechnickom priemysle je situácia tak vážna, že sú ohrozené stovky podnikov a tisícky pracovných miest. Spoločnosti v elektrotechnickom, strojárskom a stavebnom priemysle si v posledných rokoch uplatnili každoročne priemerne 1 mld. eur v účtovných opravných položkách z dôvodu neuhradených faktúr,“ hovorí Vladimír Ondrovič, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. „Preto je potrebné riešiť problém zneužívania konkurzných a reštrukturalizačných konaní, ako aj rozšírený trend neplatenia faktúr či úmyselných a riadených krachov spoločností na úkor ich veriteľov a subdodávateľov.“

Asociácia priemyselných zväzov má dlhodobý záujem participovať na tvorbe rámcových dokumentov, ale aj konkrétnych legislatívnych návrhov. Medzi mimoriadne dôležité patrí surovinová politika, minimalizácia odpadov, zákon o energetike či zákon o jadrovom fonde. „Iba rešpektovaním názorov odborníkov môžeme zabezpečiť vyváženosť životného prostredia, energetiky a v konečnom dôsledku aj celej ekonomiky ,“ dodáva Vladimír Jacko, prezident Zväzu hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR.

Po tlačovej konferencii sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov za účasti predstaviteľov štyroch ministerstiev, s ktorými boli vyššie uvedené problémy prediskutované.

Konferencia "Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov“

uverejnené 6. 4. 2017, 7:45 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 6. 4. 2017, 7:45 ]
Dňa 11.5.2017 sa pod záštitou ATP Journal uskutoční v Hoteli Aphrodite Rajecké Teplice konferencia pod názvom "Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov“.

Konferencia ponúka kompletné informácie o potenciáli využitia robotiky v podniku. Od počiatočného vyčíslenia návratnosti, cez možnosti financovania, návrh robotického pracoviska, až po prípadové štúdie zo slovenských a českých výrobných podnikov.

Ide o spoločné podujatie dvoch renomovaných vydavateľstiev HMH, s.r.o. (ATP Journal) a LEADER press, s.r.o. (ai magazine) pripravované v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, Zväzom automobilového priemyslu SR a Národným centrom robotiky. Záštitu nad konferenciou prevzal prof. Ing. Peter Plavčan CSc. - minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zameranie konferencie je smerované na mimoriadne aktuálnu tému zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku prostredníctvom automatizácie a robotiky, čo korešponduje s koncepciou Smart Industry.

Odkaz na konferenciu: https://goo.gl/eo26gS

J. LEŠINSKÝ: Závod PSA v Trnave je pripravený vyrábať aj autá značky Opel

uverejnené 13. 3. 2017, 8:07 používateľom Asociacia Pzvazov


Automobilová spoločnosť PSA Group, ktorá pôsobí aj na Slovensku, prevezme nemeckú automobilku Opel. Tým sa stane európskou dvojkou.

Bratislava 9. marca (TABLET.TV) - Ako to ovplyvní globálny trh i Slovensko, hovoril docent Ján Lešinský zo Slovenskej technickej univerzity.

Spojenie francúzskej automobilky PSA Group a európskej divízie Opel sa môže podpísať pod zvýšenie objemu výroby v trnavskej automobilke PSA-Citroën. Podľa Lešinského trnavská automobilka, rovnako aj závod Kia v Žiline, vyrábajú viac, ako je plánovaná výrobná kapacita. „Trnava vyrába dnes približne o 10 % viac ako bola pôvodná kapacita a ešte stále má rezervu v 4. smene. Takže dá sa očakávať, že v Trnave sa bude vyrábať viac, ako automobilka plánovala,“ skonštatoval Lešinský.

Taktiež by sa mohli začať vyrábať menšie modely Oplu. „Podobne ako sme svedkami v bratislavskom výrobnom závode, budú sa vyrábať autá rovnakej veľkosti, alebo rovnakého prístupu platformového riešenia, ale rôznych značiek. Teda dá sa očakávať, že niektoré autá značky Opel priskočia do rozšírenej výroby v Trnave,“ očakáva Lešinský.

Výzva MH SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

uverejnené 2. 3. 2017, 7:45 používateľom Asociacia Pzvazov


Dňa 1. marca 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty, zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie 
a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty, realizované na území celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky. Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita, zameraná na 
ochranu práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP). V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým 
je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 mil. EUR.

Výzvu nájdete zverejnenú na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ .

Spoločné komuniké MPSVR SR a predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov 15.12.2016

uverejnené 20. 12. 2016, 1:26 používateľom Asociacia Pzvazov


Spoločné komuniké štátneho tajomníka MPSVaR Branislava Ondruša a predstaviteľov Asociácie priemyselných zväzov na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2016 k problematike riešenia situácie ohľadom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre priemysel SR.

Zúčastnené strany stretnutia sa zhodli, že kľúčovým predpokladom riešenia krízového nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby priemyslu SR je nastavenie efektívneho spôsobu rekvalifikácie nezamestnaných v spolupráci úradov práce so zamestnávateľskými organizáciami. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už pripravuje návrh výzvy na cielené rekvalifikácie podľa sektorového dopytu, ktoré zahŕňajú aj potreby priemyslu. Celkovo má na tento účel vyčlenených 70 miliónov eur z operačného programu Ľudské zdroje. Projekt by chcelo spustiť začiatkom budúceho roka, aby sa prví úspešní rekvalifikovaní pracovníci mohli zapojiť do pracovného procesu ešte v roku 2017.

Riešenie krízovej situácie si vyžaduje cielené využívanie verejných zdrojov na rekvalifikácie podmienené vysokou mierou uplatnenia rekvalifikovaných či už vo firme, alebo v celom odvetví. Zapojenie zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov je z tohto dôvodu nevyhnutné.

Podľa Asociácie priemyselných zväzov je potrebné nastaviť systém získavania zručností pri rekvalifikáciách na princípoch „duálneho“ vzdelávania, t.j. praktická časť sa bude vykonávať v reálnych podmienkach u zamestnávateľa v rozsahu 70% a teoretická vo vzdelávacích inštitúciách v rozsahu 30%. Rekvalifikácia bude prebiehať individuálnou výučbou pod vedením inštruktorov a jej súčasťou bude aj získavanie pracovných návykov v reálnych podmienkach firmy a zvýšenie motivácie pre prácu v danom odvetví/sektoru priemyslu na strane uchádzača o zamestnanie.

Dlhodobým cieľom zamestnávateľov je, aby úspešne rekvalifikovaní aj vzdelávaní uchádzači o zamestnanie získali certifikát, ktorého kvalitu v rámci daného odvetvia/sektoru priemyslu budú kontrolovať zamestnávatelia a ktorý bude zaručovať, že jeho majiteľ nájde uplatnenie v zodpovedajúcej profesii.

Realizáciou cielených rekvalifikácií zapojením zamestnávateľov podľa Asociácie dosiahneme:
· zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre 5 odvetví priemyslu SR v počte až 26.000
· zníženie počtu evidovaných nezamestnaných
· zvýšenie tvorby HDP o viac ako 1% (odhad PWC)
· zníženie tlaku na potrebu dovozu kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia

Odkaz na SITA: http://www.prservis.sk/spolocne-komunike-mpsvr-sr-a-predstavitelov-asociacie-priemyselnych-zvazov/

Podpis memoranda o spolupráci medzi APZ a GMIS (Globálne fórum pre výrobu a priemysel) 5.12.2016

uverejnené 6. 12. 2016, 1:11 používateľom Asociacia Pzvazov   [ aktualizované 7. 12. 2016, 9:48 ]

Starting from left to right: Marek Csabay (Head of the office Principal Advisor to the State Secretary), HE Rastislav Chovanec (State Secretary of the Ministry of Economy), 
Anton Ondrej (General Secretary of the Association of Industrial Unions), Mohammed Al Bluoshi (member of GMIS organising committee and advisor to the CEO of Strata), 
HE Hamad Alkaabi (Ambassador of the UAE in Vienna), Silva Toutikian (member of GMIS organising committee).

Dňa 5.12.2016 podpísali zástupcovia Asociácie priemyselných zväzov na pôde Ministerstva hospodárstva SR a za účasti štátneho tajomníka MH SR R. Chovanca memorandum o spolupráci medzi APZ a Globálnym výrobným a priemyselným fórom so sídlom v   Abu Dhabi.

Memorandum, podpísané na dobu 5 rokov, slúži ako základný kameň pre vzájomnú koordináciu aktivít oboch organizácií, indentifikáciu kľúčových výziev a sprostredkovanie ich riešení pre súkromný aj verejný sektor.

Zmluvné strany sa dohodli na výmene údajov, analýz a štúdií, ktoré sú pre obe strany a ich členskú základňu zaujímavé a prínosné, organizácii odborných seminárov a konferencií a výmene expertov z oblasti priemyslu, industrializácie, logistiky, robotiky a materiálov.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec taktiež privítal túto iniciatívu: „Podpis memoranda vnímam ako hmatateľný výsledok našich dlhodobých spoločných snáh v posledných rokoch o ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi SAE a Slovenskom. Popri rastúcom význame služieb a digitálnej ekonomiky zohrávajú otázky priemyselnej výroby a industrializácie naďalej významnú úlohu. Aj to je jeden z dôvodov prečo Ministerstvo hospodárstva SR víta a podporuje priamu spoluprácu medzi emirátskym a slovenským priemyslom.“

SITA: http://www.prservis.sk/mh-rozvoj-vztahov-medzi-priemyslom-v-sae-a-na-slovensku/
TASR: http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2F..%2FInput_text%2Fonline%2F16%2F12%2Ftbtbdsc60vh.dat_122800.1%40Fondy&QueryText=
MH SR: http://www.economy.gov.sk/aktuality-podpis-memoranda-podpori-rozvoj-vztahov-medzi-priemyslom-v-sae-a-na-slovensku/10s148576c
wn.com.: http://www.publicnow.com/view/B22E54A2573BBC2CD4C8B2AAA0B6497C363CA5BE?2016-12-06-10:30:19+00:00-xxx3044

Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR 25.11.2016

uverejnené 28. 11. 2016, 5:55 používateľom Asociacia Pzvazov


Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR sa uskutočnilo dňa 25.11.2016, v hoteli Senec v Senci.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba pracovných komisií a overovateľov
3/ Priority a ciele na rok 2017
4/ "Disparity na trhu práce a čo nás čaká v budúcnosti?" - TREXIMA Bratislava
5/ Asociácia priemyselných zväzov
6/ Ekonomické, rozpočtové a zväzové záležitosti
7/ Správa mandátovej komisie
8/ Doplnenie orgánov Zväzu (Dozorná rada)
9/ Rozprava
10/ Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
11/ Záver

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 47 členských organizácií ZSP SR.
Za hostí sa zúčastnili prezidenti ZAP SR, ZHŤPG SR, viceprezident SEA, generálny sekretár APZ a predstavitelia firmy TREXIMA.

Odkaz na stránku ZSP SR: http://www.zspsr.sk/aktivity/vzzspsr20162
Fotogaléria: http://www.zspsr.sk/galeria

1-10 of 45