นางวลัยลักษณ์  กาญจนวัฒน์
หัวหน้างานบริหารสำนักงานและบริหารอาคารสถานที่
กองบริหารศูนย์รังสิต

หน่วยสนับสนุนกิจกรรมสภาอาจารย์และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยนายณภพ นามประทาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าหน่วย
นางสาวกิตติมา  ศิริวัฒนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางกาญจนา  อาลัยญาติ
พนักงานสถานที่นางสาวรัศมี  จันทร์รุ่งเรือง  
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน