นายณภพ นามประทาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าหน่วย

นางกาญจนา  อาลัยญาติ
พนักงานสถานที่นางวลัยลักษณ์  กาญจนวัฒน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์รังสิต
หัวหน้างานบริหารสำนักงานและบริหารอาคารสถานที่
กองบริหารศูนย์รังสิต

หน่วยสนับสนุนกิจกรรมสภาอาจารย์และ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย


นางสาวกิตติมา  ศิริวัฒนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรัศมี  จันทร์รุ่งเรือง  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร