ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.ศูนย์รังสิต >>>ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

10 เมษายน 2561  สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญประชาคมธรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เริ่มงานเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอพระพุทธธรรมฐิติศาสดา มธ.ศูนย์รังสิต มีประกวดรางวัลชุดแต่งกายย้อนยุคในงานด้วย >>>รายละเอียด

30 มีนาคม 2561 สภาพนักงานฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 มีนาคม 2561 สภาพนักงานฯ จัดโครงการสภาฯสัญจรพบประชาคมพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อแนะนำพันธกิจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาฯ  ณ ห้องบรรยายคณะนิติศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง

30 มกราคม 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้ความรู้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมี นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรหลัก  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ผู้รับการทาบทามแถลงแนวทางการบริหารงานต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและประชาคม >>>รายละเอียด

29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น.ประชาคมเสนอชื่อผู้สมควรสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี >>>รายละเอียด

24 สิงหาคม 2560 9.30-12.00 น. กระบวนการสรรหาอธิการบดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม >>>รายละเอียด