ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของสภาพนักงานฯ

5 ตุลาคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประะธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

2 ตุลาคม 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.00น. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

11 กันยายน 2561  สภาพนักงานฯ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการ ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 รับสมัคร 11-25 ก.ย.61 เลือกตั้ง 4 ต.ค.61 >>>รายละเอียด

24 -25 กรกฎาคม  2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฏิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ”  ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม)  >>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  >>>เอกสารประกอบการอบรม การเขียนคู่มือ การเขียนผลงานวิเคราะห์  >>>ใบงานฝึกเขียนคู่มือปฏิบัติงานและบัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่าง  ผู้เข้าร่วมกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเตรียมไปเอง ไม่มีเอกสารแจกหน้างาน

2-10 กรกฎาคม 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 มี 2 จุดคือ
บริเวณด้านหลังอาคารราชสุดา(ตลาดนัดผักเพื่อสุขภาพ) ข้างโรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และบริเวณด้านหน้าศูนย์หนังสือ มธ.ท่าพระจันทร์
เพื่อนำไปถวายในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ณ วัดวาฬุการาม อ.พล จ.ขอนแข่น ระว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561
 
>>>รายละเอียด

24 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ"  ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.ศูนย์รังสิต >>>ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง  >>>เอกสารประกอบการอบรม

10 เมษายน 2561  สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญประชาคมธรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เริ่มงานเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอพระพุทธธรรมฐิติศาสดา มธ.ศูนย์รังสิต มีประกวดรางวัลชุดแต่งกายย้อนยุคในงานด้วย >>>รายละเอียด

30 มีนาคม 2561 สภาพนักงานฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 มีนาคม 2561 สภาพนักงานฯ จัดโครงการสภาฯ สัญจรพบประชาคมพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อแนะนำพันธกิจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาฯ  ณ ห้องบรรยายคณะนิติศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง

30 มกราคม 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้ความรู้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมี นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรหลัก  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 

19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ผู้รับการทาบทามแถลงแนวทางการบริหารงานต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและประชาคม >>>รายละเอียด

29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น.ประชาคมเสนอชื่อผู้สมควรสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี >>>รายละเอียด

24 สิงหาคม 2560 9.30-12.00 น. กระบวนการสรรหาอธิการบดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม >>>รายละเอียด