หน้าแรก


                                                                                                                                       แสดงความยินดี 
สภาพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๔ ปี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี  READY TO  GEARUP "วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์" 
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิล
ปศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี
 

สัมมนาสรุปผลงาน
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน 2660-2561 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561 ณ เดะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
  >>>กิจกรรมอื่นๆ 
  
  

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประะธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

มธ.จัดเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาพนักงานฯ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2  ในวันที่ 
2 ตุลาคม 2561 
เวลา 09.00-15.00น. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

มธ.รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานฯ
ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 รับสมัคร 11-25 ก.ย.61 เลือกตั้ง 4 ต.ค.61 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดอบรม
24 -25 
กรกฎาคม  2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฏิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ”  ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต(หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อ)
>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
>>> เอกสารประกอบการอบรม การเขียนคู่มือ การเขียนผลงานวิเคราะห์
>>> ใบงานฝึกเขียนคู่มือปฏิบัติงานและบัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่าง
>>> แบบประเมินโครงการ
ผู้เข้าร่วมกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเตรียมไปเอง ไม่มีเอกสารแจกหน้างาน


>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย