พรบ./ระเบียบ / ข้อบังคับ /ประกาศ ของ มธ.


>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารดาวน์โหลด/วิดีทัศน์


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ได้รับการพิจารณา เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สูงขึ้น” 24 พ.ค.61 


ระเบียบ/ข้อบังคับอื่นๆ