ความเป็นมา
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้เปลี่ยนสถานะจากสภาข้าราชการ โดย พรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  สภาข้าราชการเดิมได้ริเริ่มจากศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดี และได้มีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหาร ระดับเลขานุการคณะ ผู้อำนวยการกอง ว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เห็นควรจะมีการร่วมมือกันหลายๆ ฝ่าย เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย และน่าจะทำเป็นองค์กรที่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย หลังจากนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสภาข้าราชการ โดยต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และต้องยึดถือความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาคในสิทธิ ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ของข้าราชการและลูกจ้าง
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสภาข้าราชการ พ.ศ.2530 ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย แล้วมีมติเห็นชอบให้มีสภาข้าราชการได้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2531 โดยมี ศาสตราจารย์    ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้น เป็นผู้ลงนาม และทำให้เกิดคณะกรรมการสภาข้าราชการชุดแรกในปีเดียวกัน และต่อมาได้ถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสภาข้าราชการ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นข้อบังคับฉบับหลังสุด สภาข้าราชการได้ดำเนินงานและกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2558 รวม 27 ปี มีคณะกรรมการทั้งหมด 21 ชุด 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 บุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้เปลี่ยนสถานะจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สภาข้าราชการจึงต้องเปลี่ยนสถานะเป็นสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ตามกำหนดใว้ใน พรบ. โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สภาข้าราชการชุดรักษาการ จัดทำร่างข้อบังคับของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งได้การสนับสนุนจาก ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีในขณะนั้น สภาพนักงานมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นการดำเนินงานตั้งแต่ข้อบังคับผ่านมติความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศาสตรจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศและบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยชุดแรกและถือเป็นวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) 


“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและให้คำปรึกษาในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม ภายใต้การสร้างสัมพันธ์อันดี ”

“ประสิทธิผล (Effectiveness)” หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้
“เป็นธรรม (Justice)” หมายถึง เป็นไปตามกฎหมาย ยุติธรรม,ถูกต้อง,เที่ยงธรรม
“การบริหารงาน (Management)” หมายถึง การบริหารงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


พันธกิจ (Mission)

  1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และบุคลากรสายสนับสนุน
  2. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและระหว่าง บุคลากรสายสนับสนุน
  3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน
  4. เสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังจริยธรรมแก่บุคลากรสายสนับสนุน

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

“ให้คำปรึกษา สร้างความสัมพันธ์ มีจริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้และทำงานเป็นทีม

R-Relationship (ความสัมพันธ์)
E-Ethic (จริยธรรม)
S-Suggestion (ให้ข้อเสนอแนะ)
T-Teamwork (ทำงานเป็นทีม)
T-Technology (เทคโนโลยี)
คำย่อ RES(T2)