กิจกรรมสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน จัดโครงการสภาพนักงานพบประชาคมธรรมศาสตร์สายสนับสนุนและเสวนา เรื่อง ความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 135 อาคาร บร. 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมกรรมการสภาพนักงาน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาโครงการสภาพนักงานพบประชาคมสายสนับสนุนและการเสวนา เรื่อง ความก้าวหน้า/โครงการรดน้ำขอพร วันสงกรานต์/โครงการโบว์ลิ่งการกุศล  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย โดยนางฉันทิชา ศรีโยธิน พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ทองอยู่ นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์ และนางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์ กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันไทยคดีศึกษา ในโอกาสครบรอบ 48 ปี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2562  ณ สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยนายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานฯ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการสวมหมวกกันน๊อค 100% เพื่อลดความรุนแรงและการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนาม  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมกรรมการสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 ก.พ.62 พิจารณา เงินชดเชย และกิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมธรรมศาตร์ ในโครงการรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ วันทึ่ 10 เม.ย. โครงการโบว์ลิ่งการกุศล 11 พ.ค 62 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดย นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์ พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 22 ปี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในโอกาส ทำบุญครบรอบ ๖๕ ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม  ๒๕๖๒ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติมสภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิตและระบบทางไกล มธ.ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปางพร้อมกัน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยายบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ ๓๑ ปี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในโอกาสครบรอบ ๖๔ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๘๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการสภาพนักงานฯ ชุดที่ 2 ในโอกาสเปิดประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต และเทเลคอนเฟอเร้นซ์ มธ.ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปาง>>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๑๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๔ ปี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดประชุมกรรมการสภาพนักงาน ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 19 ก.ย 61 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิตและระบบทางไกล มธ.ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปางพร้อมกัน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี  TSE READY TO  GEARUP "วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์" >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน 2660-2561 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561 ณ เดะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ขอเลื่อนตำแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ  ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต มีบุคลากรเข้าร่วม 70 คน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำคณะบุคลากรและศิษย์เก่า มธ. เดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดวาฬุการาม พร้อมมอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561 ณ อ.พล จ.ขอนแก่น และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ น้ำตกตาดโตนและทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีทำบุญสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 มี 2 จุด คือ บริเวณด้านหลังอาคารราชสุดา(ตลาดนัดผักเพื่อสุขภาพ) ข้างโรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และ บริเวณด้านหน้าศูนย์หนังสือ มธ.ท่าพระจันทร์ เพื่อนำไปถวายในช่วงวันเข้าพรรษา ณ วัดวาฬุการาม อ.พล จ.ขอนแข่น ระว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 >>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๘๔ ปี  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์ >>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๒๒ ปี และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ในโอกาสครบรอบ ๒ ปี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ มธ.ศูนย์รังสิต >>รายละเอียดเพิ่มเติม  
สภาพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ สทส.อาคารวิทยาบริการ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสัญจร พบประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ กับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้อง 225 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 25
61  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในโอกาสครบรอบ 33 ปี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 69 ปี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์และ ในโอกาสครบรอบ 69 ปี เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ได้รับการพิจารณา เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” โดยมี รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มธ.
เป็นประธานในพิธีเปิด มีอาจารย์เรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. เป็นวิทยากร มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกวา่ 100 คน  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนกลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองบริหารศูนย์รังสิต และชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี ร่วมสืบสานประเพณี จัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร พร้อมใจร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการสภาพนักงาน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการสภาฯ สัญจรพบประชาคมพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อแนะนำพันธกิจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 2301 คณะนิติศาสตร์ มหาิวทยาลัยธรรมศาสร์ ศูนย์ลำปาง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 22 ปี เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้ความรู้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ แก่พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ เป็นวิทยากรหลัก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในโอกาสทำบุญเลี้ยงพระ เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ ๖๓ ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่ิองในโอกาสครบรอบ ๑ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ริมสระน้ำอาคารโดมบริหาร >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


 วันที่ 28 กันยายน 2560 การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2560 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม    


วันที่ 15 สิงหาคม 2560 การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการและบุคลากรธรรมศาสตร์ร่วมกับประชาชนทั่วไป ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมปัจจัย จำนวน 101,099 บาท ณ วัดบ้านสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งมอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 7 กรกฎาคา 2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธี ณ
โถงชั้น 1 อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นางพรพิมล บุญศิริ ประธาน มอบเงินสนับสนุนโครงการนักศึกษาพิการ มธ. รับมอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในโอกาสแห่งการจัดตั้งสภาพนักงาน และเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติมComments