คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย


างพรพิมล บุญศิริ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยนายสิทธิชัย พันเศษ
รองประธาน คนที่ ๑


นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางกรกนก ประภาสโสภณ 
กรรมการ


นางสาวศรีสุข มงกุฏวิสุทธิ์
กรรมการนางสาวปภัชญา  ไพเราะ
กรรมการนางกนกรดา ศรวารี
กรรมการ


นายอรุณ  วงค์คำปวง
กรรมการนายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์
กรรมการ
นายอภินันท์  ชูหนู
กรรมการนายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
รองประธาน คนที่ ๒


นายวชิระ  รอตรวย
กรรมการ


นางจันทร์จิรา  ขันพันธ์
กรรมการ


นายสยามรัฐ  คงทอง
กรรมการนางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่ม
กรรมการนายเอกชัย  ราชแสง
กรรมการ


นางวริศรียา  ขวัญดี
กรรมการ


นายจีระวิทย์  บุตรศรี
กรรมการ
นางสาวสมคิด  อยู่ขำ
กรรมการว่าที่ ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก
เลขานุการ


นางฉันทิชา ศรีโยธิน 
กรรมการ


นางสาวปาริชาติ  ทองอยู่
กรรมการ


นายบรรเจิด จิระกาล   
กรรมการนายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์
กรรมการนางสาวสุภาวดี  อินนุพัฒน์
กรรมการ


นางอนงค์  หะรีเมา
กรรมการ


นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธ์ 
กรรมการ