คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยนายสยามรัฐ  คงทอง
กรรมการ


นางจันทร์จิรา  ขันพันธ์
กรรมการ

นางกรกนก ประภาสโสภณ 
กรรมการ


นางสาวปภัชญา  ไพเราะ
กรรมการ


นางกนกรดา ศรวารี
กรรมการ


นายอรุณ  วงค์คำปวง
กรรมการ


นายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์
กรรมการ


นายอภินันท์  ชูหนู
กรรมการ

นางสาวนฤมล บุญมา
กรรมการ
ายสิทธิชัย พันเศษ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยนางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์
กรรมการ


นายวชิระ  รอตรวย
กรรมการ


นางสาวปาริชาติ  ทองอยู่
กรรมการ


นายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
กรรมการ


นางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่ม
กรรมการ


นายเอกชัย  ราชแสง
กรรมการ


นางวริศรียา  ธนันชัยศิริกุล
กรรมการ


นางอนงค์  หะรีเมา
กรรมการ

นางสุนันท์  อ่วมกระทุ่ม
กรรมการนางสาวศรีสุข มงกุฏวิสุทธิ์
กรรมการ


นางฉันทิชา ศรีโยธิน 
กรรมการ


นายบรรเจิด จิระกาล   
กรรมการ


นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์
กรรมการ


นางสาวสุภาวดี  อินนุพัฒน์
กรรมการ


นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธ์
กรรมการ


นางณัฐธยาน์  มิตรมูลพิทักษ์
กรรมการ


นางสาวสมคิด  อยู่ขำ
กรรมการ