คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

นายสยามรัฐ  คงทอง
รองประธาน คนที่ 1


นางจันทร์จิรา  ขันพันธ์
รองเลขานุการ


นางกรกนก ประภาสโสภณ 
กรรมการ


นางสาวปภัชญา  ไพเราะ
กรรมการ


นางกนกรดา ศรวารี
กรรมการ


นายอรุณ  วงค์คำปวง
กรรมการ


นางวริศรียา  ธนันชัยศิริกุล
กรรมการ


นายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์
กรรมการ


นางสาวนฤมล บุญมา
กรรมการ


ายสิทธิชัย พันเศษ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย


นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์
รองประธาน คนที่ 2


นายวชิระ  รอตรวย
กรรมการ /ประธานอนุกรรมการวิชาการฯ


นางสาวปาริชาติ  ทองอยู่
กรรมการ


นายอภินันท์  ชูหนู
กรรมการ


นายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
กรรมการ


นางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่ม
กรรมการ


นางอนงค์  หะรีเมา
กรรมการ


นางสาวสมคิด  อยู่ขำ
กรรมการ


นางสุนันท์  อ่วมกระทุ่ม
กรรมการ

นางสาวศรีสุข มงกุฏวิสุทธิ์
เลขานุการ


นายเอกชัย  ราชแสง
กรรมการ /ประธานอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษฯ


นางฉันทิชา ศรีโยธิน 
กรรมการ


นายบรรเจิด จิระกาล   
กรรมการ


นายพุทธิวัฒน์  วิเศษสิงห์
กรรมการ


นางสาวสุภาวดี  อินนุพัฒน์
กรรมการ


นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธ์
กรรมการ


นางณัฐธยาน์  มิตรมูลพิทักษ์
กรรมการ