A : หน้าแรกหนังสือ “30 ปีวารสารญี่ปุ่นศึกษา: ญี่ปุ่น-ไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556”และซีดีรอมรวบรวมบทความของวารสารญี่ปุ่นศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปี พ.ศ. 2556....ติดต่อขอซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์