ข่าวกิจกรรม
                                
การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.3 - 16.00 น. 
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

         รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://bclc-tu.com/our.activity_homepage.html

                              
http://bclc-tu.com/our.activity_homepage.html