PCR 2012: Guatemala

Traballo de campo do proceso de avaliación [parte 5] Comunidades María del Mar y Unión Maria del Mar

publicado a la‎(s)‎ 30 dic. 2012 10:18 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 30 dic. 2012 10:21 ]

Tralo susto vivido procedemos a continuarmos co traballo. Hoxe é o día de visitar a comunidade de Maria del Mar, onde nos están agardando os beneficiarios do proxecto tanto desta como da comunidade de Unión de Maria del Mar. O lugar da reunión recolle a maxia dun toten, unha maxestuosa árbore acollerá as verbas e os sentires de cada un/a. Unha árbore sempre é un símbolo, coma diria Xoaquín Araújo, una referencia a un dos primeiros refuxios humáns. Procedemos coas boletas a sumerxirnos nas opinións e apreciacións nunha comunidade que ten un valor especial pois é onde todo comenzou, as primeiras vivendas executadas e máis o lugar onde incluso un dos temas de PFC.
A árbore non deixa de protexernos, de recordarnos o que é a natureza. Terra Nai do imaxinario Maya e tamén coma dixera Rof Carballo, notamos a urdime.

Tras el susto vivido procedemos a continuar con el trabajo. Hoy es el día elegido para visitar la comunidad de María del Mar, donde nos están esperando los beneficiarios del proyecto tanto de esta comunidad como las de la comunidad hermana de Unión María del Mar. El lugar de la reunión recoge la magia de un totem, un magestuoso árbl acoge las palabras y el sentir de cada persona. Un árbol siempre es un símbolo, como diría Joaquín Araújo, una referencia a uno de los primeros refugios humanos.
Procedemos con las boletas a sumergirnos en las opinines y apreciacios en una comunidad que tiene un valor especial, dado que esdonde todo comenzó, las primeras viviendas ejecutadas y además el lugar donde incluso se planteo uno de los temas de PFC.
EL árbol no deja deprotejernos, de recordarnos lo que es la naturaleza. TIerra Madre del imaginario Maya y también como dijo Rof Carballo, notamos la " urdime".

Cando todo se move. Terremoto 7,5 con epicentro na costa de Retalhuleu

publicado a la‎(s)‎ 19 nov. 2012 15:48 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 30 dic. 2012 10:00 ]

7 de Novembro. Un forte terremoto asolaga ás terras guatemalteas. O epicentro está a tan só  50 kilometros de onde nos atopamos, na costa de Champerico Retalhuleu. Nós atopámonos na planta de producción na comunidade de San Andrés Girón La Verde, e puidemos saír o patio e comprobar durante máis de 40 segundos un mecer desestabilizante. Por sorte todo está ben, e só podemos contar cun susto, un grande susto. As replicas fanse sentir en dias sucesivos, e o 11 volta una forte réplica de 6.1. A zona máis afectada é o departamente veciño de San Marcos, que na súa bocacosta conta con moitas vivendas en situación algo inestable e onde se cuantifican as victimas deste sinistro natural.

7 de noviembre . Un fuerte terremoto nos sumerge en tierras guatemaltecas. El epicentro está a 50 kilómetros de donde nos encontramos, en la costa de Champerico Retalhuleu. Nosotros nos encontramos en la planta de producción situado en la comunidad de San Andrés Girón La Verde, y pudimos calir al patio y comprobar durante más de 40 segundo como la tierra nos acunaba desetabilidadamente. Por suerte todo está bien, y sólo podemos contar con un susto, un gran susto. Las réplicas se hacen sentir los dias posteriores, y asi el día 11 vuelve a producirse una fuerte réplica de 6.1. La zona más afectada es el departemento limitrofe de San Marcos, que al estar situado en la ·"bocacosta·" cuenta con una tipología de vivienda en situación de peligrosidad y dondese han cuantificado las víctimas en esta catástrofe natural.

Traballo de campo do proceso de avaliación [parte 4] Comunidade Montecristo

publicado a la‎(s)‎ 19 nov. 2012 15:40 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 30 dic. 2012 10:20 ]

Procedemos a realizarmos a xuntanza cos beneficiarios, en todo este proceso estanos a ayudar Cruz Vail, contraparte de ASF en Guatemala. A súa ayuda é imprescindible para podermos desenrolar e achegarnos, o nivel de confianza perciso para o traballo que estamos a desenrolar é basico para que as persoas se sintan libres de opinar. 


Traballo de campo do proceso de avaliación [parte 3] Visita a El Triunfo

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2012 21:20 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 30 dic. 2012 10:23 ]

Constinuamos coas visitas de avaliación das vivendas. Nesta caso achegamonos a comunidade de El Triunfo. As vivendas realizadas nesta comunidade teñen un carácter especial. As vivendas precisan dun proceso de millora, tanto dos cerramentos, da cuberta e máis do piso. Procedemos a xuntanza cos beneficiarios durante o programa e facemos as boletas de avaliación........

Tikal. Cidade-bosque.

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2012 21:16 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 16 nov. 2012 21:16 ]

Aproveitando o dia festivo, aproveitamos a viaxe a Capital para facer a viaxe a Tikal. O percorrido pola xeografía guatemalteca ata chegar a unha cidade oculta. Chea de edificacións e espazos ocultos, a que é unha das cidades máis importantes da época clásica maya. Achegarse ate aqui significa atravesar o pais en autobus. Pero a espera ten.......................

Tódolos Santos en Sumpango. Os "Barriletes"

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2012 20:47 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 17 nov. 2012 7:12 ]

O pasado día 1 de Novembro, nos dispuxemos a celebrar un dos días nos que a tradición cristiá e as tradicións maias se conxugan para entablar un diálogo cos avós e avoas finados.
Para elo nos achegamos a Sumpango, onde a través duns fermosos papaventos, coridos e cheos de mensaxes se achegan o ceo, nos cemiterios e nas rúas. A tradición dí que coa papavento e o seu vagar establecese unha  comunicación cos finados, e xusto nese intre onde o papel da china sobrevoa entre as esponxosas nubes, os nosos ancestros nos falan a través do vento.
A experiencia neste lugar concreto, preto da cidade de Antigua, se conxuga coa celebración dunha xuntanza internacional de papaventos, " barriletes", nun concurso de grande  fama. É realmente impresionante vélas dimensións dalgúns deles, as mensaxes conxugan referencias a terra nai, a esa urdime cultural que ten na cosmovisión maya unha das súas maiores inspiradoras.
O xentio celebra con xúbilo as tentativas de sobrevoar, é a inmensa feira dos ancestros, tórnase internacional é unha experiencia cultural significativa.
Achegarse a un cemiterio , é achegarse a celebracion dos recordos, cheos de vida. As familias limpan as tumbas e xantan  arredor dos seus finados, mentres os máis rapaciños tentan entre ledicias establecer o diálogo co ceo. É paradigmático, o sentir do día, neste lado do mundo, onde as vágoas e os recordos, múdanse nun diálogo e compartir. É fermoso..        

El pasado día 1 de Noviembre, nos dispusimos a celebrar uno de los días en los que la tradición cristiana y las tradiciones mayas se conjugan para *entablar un diálogo con los abuelos y abuelas fallecidos.
Para lo eres nos acercamos la Sumpango, donde a través de unos hermosas cometas,bañadas de colores intensos y llenos de mensajes, se acercan el cielo, en los cementerios y en las calles. La tradición *dí que con la cometa y su vagar se establece un nexo de comunicación con los fallecidos, y justo en ese rato donde el papel de la *china sobrevuela entre las esponjosas nubes, nuestros *ancestros nos hablan a través del viento.
La experiencia en este lugar concreto, cerca de la ciudad de *Antigua, se conjuga con la celebración de un festival de cometas, " barriletes", en un concurso de fama internacional. Es realmente impresionante las vienes dimensiones de algunos de ellos, los mensajes conjugan referencias a tierra madre, la esa urdimbre cultural que tiene en la *cosmovisión maya una de sus mayores inspiradoras.
El gentío celebra con júbilo los intentos de sobrevolar, y la inmensa feria de los ancestros, se torna internacional y una experiencia cultural significativa.
Acercarse la un cementerio , es acercarse la celebración de los recuerdos, llenos de vida. Las familias limpian las tumbas y almuerzan alrededor de sus difuntos, mientras los más jóvenes tientan entre alegrías establecer el *diálogo con el cielo. Es paradigmático, el sentir del día, en este lado del mundo, donde las lágrimas y los recuerdos, se mudan en un diálogo y compartir. Es realmente emotivo.

Visita de Obra ás milloras de vivendas mínimas de El Triunfo.

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2012 18:27 por Soledad Bugallo Chouciño

Procedemos a acompañar os expatriados a visita de obra ás milloras de vivienda na comunidade do Triunfo.
Nelas poidemos apreciar coma se está a realizar o nivel de millora dos cerramentos e a sustitución da cuberta por unha estructura metálica e cuberta coas tellas da cooperativa de producción.

Procedimos al acompañamiento de los expatriados a la visita de obra de las mejoras de vivienda en la comunidad de el Triunfo

Traballo de campo do proceso de avaliación[2] San Juan El Húmedo e Victorias El Salto

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2012 18:24 por Soledad Bugallo Chouciño

Esta entrevista grupal desenrolouse en conxunto coas comunidades de San Juan Húmedo e de Victorias El Salto. O centro comunitario de VIctorias El Salto acolleu esta xuntanza onde se estableceu unha dinámica en torno a tres boletas nas cais os grupos irian recollendo as impresións dos beneficiarios de vivenda.
A estructura das boletas corresponde a tres aspectos complementarios: 1) Datos dos beneficairios xerais, 2) aspectos de mellora de saúde e 3) nivel de satisfacción das vivendas.

Esta entrevista grupal se desarrolló en conjunto con las comunidades de San Juan El Húmedo y VIctoria El Salto. El centro comunitatrio de Victorias el Salto fué el lugar elegido para reunirse y establecer la dinámica en torno a las tres boletas que los grupos de beneficiarios de vivienda plasmarían sus impresiones . La estructura de las boletas corresponden a tres aspectos complemtarios: !) Datos generales de los beneficiarios, 2) Asectos de mejora de salud y 3) Nivel de satisfacción de las viviendas realizadas durante todo el desarrollo del programa.

Traballo de campo do proceso de Avaliación [pate 1] Andrés Girón La Verde

publicado a la‎(s)‎ 9 nov. 2012 20:35 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 9 nov. 2012 20:41 ]

Procedeuse a realizar visitas técnicas ás vivendas beneficiarias de proxecto nesta comunidade A primera das comunidades foi a de Andrés Girón La Verde, comunidades onde se atopa a planta de producción, Cooperativa B´eljuj Q´anil.
  Ademais realízase unha entrevista extensa a cada un dos beneficiarios do proxecto. Neste caso existen dúas tipoloxías de vivenda, a mellora de teitos mínimos existentes e a vivenda de nova creación. Inténtase facer incidencia naqueles aspectos relacionados cos obxectivos específicos e xenerais do proxecto. E sobre todo se o proxecto responde ás *espectativas creadas ao principio do proxecto.


Se procedió a realizar visitas técnicas a las viviendas beneficiarias de proyecto en esta comunidad. La primera de las comunidades fué a de Andrés Girón La Verde, comunidades donde se encuentra la planta de producción, Cooperativa B'eljuj Q'anil. Además se realiza una entrevista extensa a cada uno de los beneficiarios del proyecto. En este caso existen dos tipologías de vivienda, la mejora de techos mínimos existentes y la vivienda de nueva creación. Se intenta hacer incidencia en aquellos aspectos relacionados con los objetivos específicos y generales del proyecto. Y sobre todo si el proyecto responde a las espectativas creadas al principio del proyecto.

Metodoloxía do proceso de avaliación das vivendas do programa.

publicado a la‎(s)‎ 9 nov. 2012 20:30 por Soledad Bugallo Chouciño

Nos últimos días comezamos a realizar dentro do Progama as avaliacións da Compoñente de Habitabilidade Básica no apartado de vivendas, para vermos o impacto na compoñente de saúde que tiveron.
O obxectivo é revisar, tras finalizar o programa de Programa Desenvolvo Integral *Oxlajuj *Tz'*ikin, as vivendas realizadas e como foi tras estes catro anos de proxecto o seu impacto dentro do obxectivo xeral do *progama.
A metodoloxía seguirá un enfoque mixto. As técnicas son variadas .
A estratexia (ou estratexias) finalmente elixida influirá en:

    a) Mostra: a mostra do estudo, o seu volume e forma de selección.

Os criterios baséanse ao redor das vivendas priorizadas polo programa dentro da liña de habitabilidade básica, vivenda. Das 230 vivendas construídas tómase unha mostra 98 familias que foron beneficiarias dunha vivenda para traballar directamente o impacto que tivo cando se está a piques de rematar o programa

    *b) As técnicas de recollida de información (de documentación, observación e entrevista). Concretamente:

            1) Revisión de fontes de observación secundaria (estatísticas e documentos).

            2) Observación sistemática, participante e non participante.

            3) Entrevistas abertas, *semi ou non estruturadas (individuais e/ou *grupales).

            4) Relatos *biográficos (múltiples, paralelos, cruzados) e documentos persoais.

            5) Cuestionario *estandarizado

    *c) As técnicas de análises de datos:

            1) Documental. Datos previos da Identificación intermedia

            2) Estatístico Datos sacados da Identificación do proxecto e os datos do Instituto de Estatística.

            3) Estrutural (análise do discurso, etnografía).

            4) *Interpretacional (construción de teorías, descritivo/interpretativo).

            5) De contido (cuantitativo e cualitativo).

As técnicas que se empregarán na análise de datos será polo tanto mixto para poder contrastar a información e poder triangular.

Para poder realizalo desenvolveranse unha serie de entrevistas abertas en formato vídeo onde se poderá contar coa opinión directa dos diversos actores participantes no proxecto.

Doutra banda realizarase unha enquisa de satisfacción a unha mostra de usuarios directos das axudas para poder verificar o impacto do proxecto. Estas enquisas centraranse en dous aspectos básicos. A metodoloxía será a través dunha enquisa de satisfacción que se irá enchendo nas visitas ás comunidades polas persoas encargadas da avaliación.

A avaliación técnica seguirá un cuestionario onde se comprobará o estado das edificacións realizadas a nivel técnico.

Doutra banda e completando as avaliacións a través de enquisa e entrevistas, se *implementará coa observación participante dos axentes *evaluadores, para verificar e constatar aqueles aspectos significativos.

Cuestionarios
Realizaranse tres tipos de cuestionarios e unha dinámica *grupal.
Os cuestionarios céntranse principalmente en:
Contexto xeral, e datos xerais ao redor das comunidades e os datos socioeconómicos máis *sustentables a ter en consideración. Dentro deste apartado inclúense os datos de necesidade de habitabilidade básica existente, cales eran as características de partida e que servizos mínimos están dispoñibles.
Entrevista persoal. Enquisa-entrevista extensa onde se analice o nivel de satisfacción dos beneficiarios das vivendas.

Entrevista e dinámica *grupal. Neste apartado intentarase incidir na percepción comunitaria do proxecto e centrarase principalmente a dinámica no aspecto hixiénico-sanitario, onde se abordará o tema de saúde e saneamento e o seu funcionamento
Informe técnico. Onde se realizará unha análise das construcións realizadas e o seu estado a día de hoxe. Nelas aparecerá reflectidos aspectos relacionados cos materiais, patoloxías, funcionalidade, posibles modificacións etc. experimentados desde a súa execución ata o momento da realización do informe.
En los últimos días hemos comenzado a realizar dentro del progama las evaluaciones de la Componente de Habitabilidad Básica en el apartado de viviendas.
El objetivo es revisar, tras finalizar el programa de Programa Desarrollo Integral Oxlajuj Tz'ikin, las viviendas realizadas y cómo ha sido tras estos cuatro años de proyecto su impacto dentro del objetivo general del progama.

            La metodología seguirá un enfoque mixto. Las técnicas son variadas .

La estrategia (o estrategias) finalmente elegida influirá en:

a)     Muestra: la muestra del estudio, su volumen y forma de selección.

Los criterios se basan en torno a las viviendas priorizadas por el programa dentro de la línea de habitabilidad básica, vivienda. De las 230 viviendas construidas se toma una muestra 98 familias que han sido beneficiarias de vivienda.

b) Las técnicas de recogida de información (de documentación, observación y entrevista). Concretamente:

1) Revisión de fuentes de observación secundaria (estadísticas y documentos).

2) Observación sistemática, participante y no participante.

3) Entrevistas abiertas, semi o no estructuradas (individuales y/o grupales).

4) Relatos biográficos (múltiples, paralelos, cruzados) y documentos personales.

5) Cuestionario estandarizado

c) Las técnicas de análisis de datos:

1) Documental. Datos previos de la Identificación intermedia

2) Estadístico Datos sacados de la Identificación del proyecto y los datos del Instituto de Estadística.

3) Estructural (análisis del discurso, etnografía).

4) Interpretacional (construcción de teorías, descriptivo/interpretativo).

5) De contenido (cuantitativo y cualitativo).

Las técnicas que se emplearán en el análisis de datos será por lo tanto mixto para poder contrastar la información y poder triangular.

Para poder realizarlo se desarrollarán una serie de entrevistas abiertas en formato video donde se podrá contar con la opinión directa de los diversos actores participantes en el proyecto.

Por otro lado se realizará una encuesta de satisfacción a una muestra de usuarios directos de las ayudas para poder verificar el impacto del proyecto. Estas encuestas se centrarán en dos aspectos básicos. La metodología será a través de una encuesta de satisfacción que se irá rellenando en las visitas a las comunidades por las personas encargadas de la evaluación.

            La evaluación técnica seguirá un cuestionario donde se comprobará el estado de las edificaciones realizadas a nivel técnico.

            Por otro lado y completando las evaluaciones a través de encuesta y entrevistas, se implementará con la observación participante de los agentes evaluadores, para verificar y constatar aquellos aspectos significativos.

Cuestionarios

Se realizarán tres tipos de cuestionarios y una dinámica grupal.

Los cuestionarios se centran principalmente en:

  • Contexto general, y datos generales en torno a las comunidades y los datos socioeconómicos más sustentables a tener en consideración. Dentro de este apartado se incluyen los datos de necesidad de habitabilidad básica existente, cuales eran las características de partida y qué servicios mínimos están disponibles.

  • Entrevista personal. Encuesta-entrevista extensa donde se analice el nivel de satisfacción de los beneficiarios de las viviendas.

  • Entrevista y dinámica grupal. En este apartado se intentará incidir en la percepción comunitaria del proyecto y se centrará principalmente la dinámica en el aspecto higiénico-sanitario, donde se abordará el tema de salud y saneamiento y su funcionamiento
  • Informe técnico. Donde se realizará un análisis de las construcciones realizadas y su estado a día de hoy. En ellas aparecerá reflejados aspectos relacionados con los materiales, patologías, funcionalidad, posibles modificaciones etc. experimentados desde su ejecución hasta el momento de la realización del informe.

1-10 of 27