home

Kursbeskrivning Pa1201

Vad är ett projektarbete?

”Ett projektarbete är en väl planerad uppgift som utförs av en grupp under en begränsad tid och med givna resursramar.” 

Projektarbetet på gymnasiet innebär att eleverna utgår från en problemställning eller en aktuell uppgift och utifrån det genomför ett målinriktat arbete. Arbetet innebär att gå från en idé till en färdig produkt eller ett konkret resultat. Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, vilket innebär att du arbetar ungefär fyra veckor med ditt projektarbete. 

De yttre ramarna för ditt val av arbetsområde ges av dina programmål. Här får du en god möjlighet till samverkan mellan kärn- och karaktärsämnen i din utbildning.


Varför ska man göra ett Projektarbete?

”Det moderna samhället kräver inte bara goda kunskaper, utan också människor med en förmåga att arbeta i projekt.” 

Det finns en grundläggande intention att förändra pedagogiken och elevrollen i skolan. I framtidens skola arbetar eleverna mer självständigt med problemlösning inom ramen för olika teman. Läraren får mer en handledande roll och blir mindre av en ”ämnesexpert”. Informationssamhället kräver eget tänkande och kreativitet, samtidigt som de flesta yrken alltmer arbetar i projektform. Att behärska arbetsformen är så pass centralt, att betyg på ditt projektarbete krävs för att du ska få ett slutbetyg från gymnasiet. 

Projektarbetet är inte bara en möjlighet att göra något du riktigt brinner för, det är också ett sätt att: 

- Lära sig en näringslivsanpassad arbetsform och få en god förberedelse inför framtiden. 

- Fördjupa sina kunskaper. 

- Bredda sina kunskaper genom att samarbeta över programgränserna. 

- Träna sin förmåga att arbeta självständigt, planera och vara målinriktad. 

- Öva att arbeta i grupp samt lära sig mer om gruppdynamiska effekter. Eftersom varje människa har något att tillföra en arbetsgrupp, kan en grupp ofta skapa bättre resultat än enskilda personer som arbetar var för sig. Men, det behövs träning. 


Handledarens roll

”Ett bollplank och en hjälpande hand.” 
Handledaren är en tillgång som ni själva väljer i hur stor utsträckning ni vill utnyttja. Oftast sker projektarbetet i nära samarbete med en aktiv handledare som hjälper er att strukturera arbetsprocessen, hjälper er att arbeta tillsammans och ledsagar er under arbetets gång. Er handledare är någon ni kan diskutera tankar och upplägg med. Förklara därför er projektidé för handledaren så snart ni kan. Det är olämpligt att byta handledare under arbetets gång, eftersom det blir svårare att sätta sig in i er planering för den som inte varit med från början.