แนวข้อสอบปลายปี 

 


ห้องส่งงานโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์

- สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

- วิธีการค้นหาและรวบรวมข้อมูล  


ชุมนุมต้นกล้าไอที  >> ประเมินทักษะการพิมพ์

ส่งชิ้นงานโปรแกรม Microsoft Word

[ป.5/1] [ห้อง ป.5/2[ห้อง ป.5/3]
[ห้อง ป.5/4[ห้อง ป.5/5[ห้อง ป.5/6]

ส่งงาน Open House 2018

[ป.5/1] [ห้อง ป.5/2] [ห้อง ป.5/3]
[ห้อง ป.5/4[ห้อง ป.5/5[ห้อง ป.5/6]

ห้องส่งงานสอบพิมพ์

[ห้อง ป.5/1[ห้อง ป.5/2] [ห้อง ป.5/3]
[ห้อง ป.5/4[ห้อง ป.5/5[ห้อง ป.5/6]

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010
ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท ดังนี้
    บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010
    บทที่ 2 การพิมพ์ข้อความและการจัดรูปแบบข้อความ
    บทที่ 3 รูปร่าง ภาพประกอบและตาราง
    บทที่ 4 การตกแต่งเอกสารและการพิมพ์เอกสาร
    บทที่ 5 การประยุกต์สร้างงานเอกสาร

แนะนำห้องเรียนคุณภาพ