VTR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.สร.2

1. VTR ลดเวลาเรียน ครั้งที่ 1.mpg                        แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น   

ประชุมรับฟังการถ่ายทอดสดในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558

 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


           การประชุม Smart Trainers