หน้าหลัก

กำหนดการส่งข้อมูลผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560
 19  กุมภาพันธ์  2561 เปิดให้ download ไฟล์ข้อมูลผลการเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
12-15 มีนาคม 2561  upload ไฟล์ข้อมูลผลการเรียน ที่ตัดสินผลการเรียนแล้ว ผ่านระบบ
 ส่ง ปพ.5 ที่งานทะเบียน ห้องวิชาการ
 16  มีนาคม  2561  ครูที่ปรึกษาตรวจสอบบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาคู่มือการ dowload และ upload ไฟล์ข้อมูล bookmark

Download โปรแกรม Bookmark

ติดต่อข้อมูลลงทะเบียน
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์  087-8733165
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  นายกิตติศักดิ์  วรรณทอง  083-3265959
งานทะเบียนระดับ ม. ต้น

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  คุณครูอัญชลี  กล้าขยัน  098-1026188
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  คุณครูอินทิรา  อาจบรรจง  062-1659749
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  คุณครูเนตรดาว  หวานรอบรู้
 081-5497960
งานทะเบียนระดับ ม. ปลาย  
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  คุณครูปิยวรรณ  ภูนาสูง  085-6455178
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  คุณครูประเสริฐศักดิ์ ลักษณะสาย
คุณครูวุฒิพงษ์  พันจันทร์
 095-6659929  098-1453645
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  คุณครูกฤติกา  แกล้วกล้า
084-4280049
 การรับ-ส่ง ข้อมูลออนไลน์     คุณครูวิทูลย์  ดอนพรทัน  086-2291177
สถิติการส่งข้อมูลผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน