He Aloha 

Papa Aʻo

Akeakamai Lolo Uila

Kēia!

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Kid-with-math-on-laptop/76462.html

He kuhi kēia i ka palapala hōʻuluʻulu pōkole o ka papa akeakamai lolo uila: Ka Hōʻuluʻulu Pōkole Aʻo Papa Akeakamai Lolo Uila 1.30.pdf 

No ka lolo uila Bukekoroma (wahi a ka haole, he “Chromebook”)

He papa hana aʻo akeakamai lolo uila he kākau hua ʻālualua lolo uila code.org kēia: 

kekahi hua ʻōlelo no ka haʻawina o ke kauō ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana: 

kekahi hua ʻōlelo no ka haʻawina o ka hoʻonohonoho kaʻina ʻana:


kekahi kiʻi ma ka haʻawina

He aloha kēia no ka lā hale-kula i hoʻohāmama ʻia i ka lehulehu.

For English in the slide show, just press the gear under the slides and press "Open speaker notes."