Podstawy komunikacji społecznej

Film z YouTube

Film z YouTube


Wykład:
 1. Istota procesu komunikowania: definicje, cechy i elementy tego procesu.
 2.  Poziomy procesu komunikowania się.
 3. Sposoby porozumiewania się ludzi:
a) komunikowanie interpersonalne – bezpośrednie;
b) komunikowanie interpersonalne – medialne;
c) komunikowanie pośrednie – masowe.

4.        Komunikowanie interpersonalne:

a) wybrane teorie komunikowania interpersonalnego (symboliczny interakcjonizm, teoria „skryptów”, teoria reguł społecznych, analiza transakcyjna Erica Berne’a, koncepcja kodu ograniczonego i rozwiniętego Basila Bernsteina);
b) wybrane typologie aktów komunikacyjnych: komunikacja perswazyjna w kontaktach bezpośrednich, typologia zachowań komunikacyjnych w sytuacjach konfliktowych, typologia ukrytych i obserwowalnych aktów komunikowania.

5.        Formy komunikowania:

a) komunikowanie werbalne: metody ułatwiające komunikację (techniki nawiązywania i potwierdzania kontaktu, sposoby formułowania pytań; techniki uzyskiwania odpowiedzi twierdzącej; skuteczne przekazywanie informacji, komunikaty budujące zaufanie, sposoby aktywnego słuchania);
b) komunikowanie niewerbalne: funkcje komunikacji niewerbalnej; rodzaje komunikatów niewerbalnych (kontakt wzrokowy, mimika, gesty i ruchy ciała, postawa ciała, kontakt dotykowy, zachowania przestrzenne, ubiór i powierzchowność, niewerbalne aspekty mowy); sposoby kreowania własnego wizerunku za pomocą sygnałów niewerbalnych; kulturowe uwarunkowania zachowań niewerbalnych; relacja między komunikacją werbalna a niewerbalną;
c) różnice w komunikacji mężczyzn i kobiet;

6.        Typy komunikowania:

a) komunikowanie informacyjne;
b) komunikowanie perswazyjne.

7.        Wybrane systemy komunikowania społecznego:

a) system komunikowania organizacyjnego;
b) system komunikowania publicznego;
c) system komunikowania masowego.

8.        Przyczyny zaburzeń komunikacji interpersonalnej. Bariery komunikacyjne.

9.        Podstawowe szkoły w komunikologii.

                10.     Komunikowanie interpersonalne za pośrednictwem mediów.
Ćwiczenia:

1.        Kształcenie podstawowych umiejętności w kontaktach interpersonalnych, m.in. w zakresie:

a) kontroli komunikacji niewerbalnej;
b) umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
c) prowadzenia negocjacji;
d) technik autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.

2.        Przygotowanie i przedstawienie prezentacji z zakresu:

a) elementów public relations i reklamy;
b) wideoklipu jako tekstu kultury i formy komunikacji społecznej;
c) komunikacji w Internecie;
d) komunikacji politycznej;
e) komunikacji w organizajach i instytucjach społecznych;
f) form i funkcji kampanii: informacyjnych, reklamowych, politycznych, spo-łecznych.
g) metodologii badania tekstów medialnych (zdjęć, billboardów, plakatów, filmów, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów prasowych, itd.);
h) lub innych, zaproponowanych przez uczestników kursu.

Literatura podstawowa:

 1.  Bogusława Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999 (rozdziały: 2 - 3).
 2. Bogusława Dobek-Ostrowska, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001 (rozdziały: 1 i 4).
 3. John Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999 (roz-działy: 6 - 9).
 4.  Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005, s. 13-79.
 5.  Agnieszka Ogonowska, Między reprezentacją a symulacją. Szkice z socjologii mediów, Kraków 2007.
 6. Agnieszka Ogonowska, Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, Kraków 2003 (rozdziały: 1 i 4).

 Literatura uzupełniająca:

 1. Ryszard W. Kluszczyński, Wstęp [w:] Film. Wideo. Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elekronicznej, Kraków 2002, s. 7-13.
 2. Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001 (rozdziały: 5 - 7).
 3.  Zbigniew Nęcki, Komunikowanie interpersonalne, Wrocław, 1992 (rozdziały: 1, 4 i 5).
 4. Agnieszka Ogonowska, Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków 2004 (rozdział 5).
 5. Agnieszka Ogonowska, Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu, Kraków 2004 (rozdziały: 1 i 4).
 6. Piotr Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.

 Oprac. Agnieszka Ogonowska

Ċ
Anna Ślósarz,
1 lut 2012, 14:52
Ċ
Anna Ślósarz,
7 lut 2012, 03:23
Ċ
Anna Ślósarz,
25 lut 2012, 11:09
Ċ
Anna Ślósarz,
4 cze 2012, 00:12
Ċ
Anna Ślósarz,
5 cze 2012, 14:24
Ċ
Anna Ślósarz,
23 lis 2012, 09:16
Ċ
Anna Ślósarz,
25 lut 2012, 09:51
Ċ
Anna Ślósarz,
16 gru 2012, 13:17
Ċ
Anna Ślósarz,
4 cze 2012, 00:17
Comments