ยินดีต้อนรับ(welcome)


ประชาสัมพันธ์รับสมัครมหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
รับสมัครเข้ารับทุนการศึกษา โครงการเรียนดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี
สอบถามรายละเอียดติดต่อ
ดร.พิชิต   โชดก
โทร. 035-278457
โทร. 081-578-9980

*********

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559
เวลา 14.00 น. 
นายดิลก ญาณสุภาพ ผอ.กศน.อำเภอโพธิ์ทองพร้อมด้วย คณะ บุคลากร กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี*********

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน  2559 
เวลา 13.00 - 16.00 น.  
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
กศน. อำเภอโพธิ์ทอง


วันที่ 2- 4 พฤษภาคม  2559
บคุลากร กศน.อำเภอโพธิ์ทอง   ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารโครงการ 
 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง 
สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง************
ครงการบรรณสัญจร 
วันที่ 2 เมษายน 2559  “วันรักการอ่าน” สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน” จึงได้จัดโครงการบรรณสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ในเวลา 09.00 น. นายนิรัช สามัคคี 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบรรณสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง
 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง 
- มอบป้ายโครงการฯ ให้กับผู้รับผิดชอบของแต่ละสถานศึกษา
- มอบหนังสือบริจาคให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
- พิธีบริจาคหนังสือลงกล่องรับบริจาคเพื่อเป็นการเปิดโครงการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทองและคณะเข้าตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอโพธิ์ทองเพื่อกำหนดกรอบทิศทางแนวปฏิบัติการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
*************
ประกาศผลสอบ
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
************

ประชาสัมพันธ์
  รับสมัครนักศึกษา 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน       หลักสูตร 2551

**********
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ 19 สิงหาคม 2558

***********

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2558
ณ สนามกีฬา
โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

*************
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการฐานการเรียนรู้ทักษะชีวิต
วันที่ 21 กรกฏาคม 2558
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง***********
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ
และกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศีกษา 2558
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง  สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

***********
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดปทุมธานี

***********
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการค่ายยุวกาชาด กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2558
 ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง


***********

พิธีเปิด" โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน " โดยนายดิลก ญาณสุภาพ ผอ.กศน.อำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธาณในพิธีเปิดวันที่15 มิ.ย 58 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ 
สอบราคาซื่้อแบบเรียน กศน.
***********

นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชน 
  อาสารักษาดินแดน
       ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)    
จังหวัดอ่างทอง ปี 2558
วันที่ 2-4 มิถุนายน  2558
ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา  อ.อ่างทอง
*********

ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2551
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง 
สำนักงานกศน.จังหวัดอ่างทอง**********

ประกาศสอบราคา
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
นิตยาสารรายปักษ์ และวารสารรายสัปดาห์ 
ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 ปีงบประมาณ 2558


**********


กศน.อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมงานมหกรรม 90 นาที มีอาชีพ 
วันที่ 20-21 มกราคม 2558
ณ หอประชุมใหญ่ อบจ.อ่างทอง
 พันจ่าเอกพัฒน์ ผดุงญาติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดอ่างทองกล่าวรายงานพิธีเปิดงานมหกรรม90นาทีมีอาชีพ 
         โดยมี   นายสุรเชษฐ์   นิ่มกุล                    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
เป็นประธานเปิดงาน

  **********
โครงการ กศน.
 ฝึกอาชีพให้กับประชาชน    "หนึ่งคน  หนึ่งอาชีพ"

กศน.ตำบลโพธิ์รังนก
สบู่เหลวสมุนไพร
วันที่ 6 ม.ค. 58 เวลา 13.00-16.00น.*******
กศน.ตำบลโคกพุทรา
การแปรรูปอาหาร (แหนมหมู)
วันที่ 6 ม.ค. 58 เวลา 09.00-12.00น.

********
กศน.ตำบลยางช้าย
ขนมไทย(ทองหยอด)
วันที่ 6 ม.ค. 58 เวลา 09.00-15.00น.


********
กศน.ตำบลหนองแม่ไก่
อาหารว่าง
(ขนมปังสังขยานมสด)
วันที่ 7 ม.ค. 58 เวลา 09.00-12.00น.


********
กศน.ตำบลคำหยาด
การทำน้ำพริกเผาสมุนไพร
วันที่ 11 ม.ค. 58 เวลา 09.00-12.00น.


********
กศน.ตำบลอ่างแก้ว
ขนมไทย (การทำข้าวตู)
วันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 09.00-12.00น.
********

กศน.ตำบลบางพลับ
การทำอาหารว่าง
(แซนวิสแยม)
วันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 09.00-12.00น.********
กศน.ตำบลบางเจ้าฉ่า
การทำอาหารว่าง
(ขนมถุงทอง)
วันที่ 13 ม.ค. 58 เวลา 09.00-15.00น.โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557
ณ วัดจันทร์  ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
โดยมี
นายวีระศักดิ์    ประภาวัฒน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
**********
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อโทรทัศน์ (ETV)  
วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน  2557

จุดรับชม ETVกศน.ตำบลสามง่าม
วิชาวิทยาศาสตร์


จุดรับชม ETVกศน.ตำบลโคกพุทรา
วิชาคณิตศาสตร์

***********

การติดตั้งสัญญาณ
รับชม ETV ให้กับ กศน.ตำบล 


กศน.ตำบลบางพลับกศน.ตำบลสามง่ามกศน.ตำบลอินทประมูล
***************

ปฐมนิเทศนักศึกษา   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 2551  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน  2557 
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ***********
งานเลี้ยงต้อนรับ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง 
นายธีรยล     แสงอำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง 

 
ประชาสัมพันธ์    รับสมัครนักศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2/2557
 
 

 กศน.ตำบลโคกพุทรา

กศน.ตำบลองครักษ์ 

กศน.ตำบลบางเจ้าฉ่า 

กศน.ตำบลคำหยาด
 
 
 *************
 
เจ้าหน้าที่พัสดุลงพื้นที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี
ณ กศน.ตำบลทั้ง 15  แห่ง  ของ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
*********** 
 
 
กิจกรรมไหว้ครู   
ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จัหวัดอ่างทอง
 
 
 

 
 
 
ประกาศผลสอบ
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แจ้งนักศึกษาเทียบระดับฯ
ทุกท่านมาดู
ผลสอบ ได้ที่ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง 
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
********** 

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด         วันที่ 26 มิถุนายน 2557                  ณ รร.สตรีอ่างทอง                    กศน.อำเภอโพธิ์ทอง  นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน

    

 ********* 

สภากาแฟจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุมพิกุลทอง         สำนักงานกศน.จังหวัดอ่างทอง 

 
 

  

 ********** 

กำหนดการสอบ สทศ.    

     ของนักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2557

   ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557           

ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 3 

วัดชัยมงคล

************* 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.6) รุ่นที่ 3ครั้งที่1ปี 2557            จำนวน 16 คน

  วันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 57                ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง เวลา 09.00-12.00 น.

 

 
  

 

 

 

 **********

โครงการ"คืนความสุขให้คน  ในชาติ จังหวัดอ่างทอง"

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

ณ   หอประชุมองค์การบริหารส่วน      จังหวัดอ่างทอง
             กศน.อำเภอโพธิ์ทอง    จัดกิจกรรม   การสานเส้นพลาสติกและการทำกระเป๋าจิ๋ว
เข้าร่วมโครงการ
 

 

 

 

  ************

  ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

1- 30 เมษายน 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษากศน.ปกติ  ประถม  ม.ต้น ม.ปลายภาคเรียน 1/2557

เปิดรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ประถมศึกษา  และ ประเมินเทียบระดับขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.6)
รุ่นที่3 (ครั้งที่1/2557)
ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2557

ดาวน์โหลด หรือดู SAR 2553-2556ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

สรุปผล SAR   2553-2556 

  • เปิดรับสมัครบุคลทั่วไป เรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  300  ชั่วโมง  เรียนฟรี ตั้งแต่บัดนี้ึ
     
    ถึง 31 ตุลาคม  2556.....

ประชาสัมพันธ์ ครู กศน. เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน. ประชาชน เข้าใช้งาน
รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและค้นหาความรู้ผ่าน  www.etvthai.tv  โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ /กศน.ตำบล /ห้องสมุดประชาชน และที่บ้านผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะปกติ  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต  

*************

ประชาสัมพันธ์
สนับสนุนมาตรการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง********
**********


อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. สังกัดสำนักงาน กศน.


********

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 3 อัตรา  
    รับสมัคร 22-28 กันยายน 2558
สอบ วันที่ 13 ตุลาคม2558
ประกาศผลสอบ 
วันที่ 15 ตุลาคม 2558

********

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 กรุงเทพมหานคร

**********
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ณ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง


*********
 
กศน.อำเภอโพธิ์ทอง     ร่วมกับ 
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
จัดอบรมสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำใบอนุญาตขับขี่ หรือ ต่อใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท
    ทุกวันเสาร์ ที่ 2 ของเดือน
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง**************


ประกาศ
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารห้องประชุม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
**********

ประกาศ
สอบราคาซื้อแบบเรียน กศน.
************

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 21 เมษายน 2558*************

นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 2551  
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2557
วันที่ 7 - 8 มีนาคม  2558
ณ โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ
รุ่นที่ 3/2557
วันที่ 31 มกราคม 2558
ณ กศน.อำเภอโพธิ์ทองงานวันครู 16 มกราคม  2558
ณ  หอประชุม โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามนี
***********

กศน.อำเภอโพธิ์ทอง 
ร่วมโครงการ 
" หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
วันที่ 14 ม.ค 2558 
ณ วัดศรีกุญชร    ตำบลยางช้าย
*******


              โครงการค่า                       "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม"
ณ ศูนย์อบรมพุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง
วัดขุนอินทประมูล  ต.อินประมูล
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557

           กศน.อำเภอโพธิ์ทอง ได้รับเกียรติจาก นายธีรยล   แสงอำนาจเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด
**************
 กศน.อำเภอโพธิ์ทอง 
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
                                 ประกาศ              
สอบราคาซื้อแบบเรียน กศน.
  

************

       อำเภอยิ้มเคลื่อน         

    วันศุกร์ ที่ 14 พ.ย.2557             ณ วัดสว่างอารมณ์         กศน.อำเภอโพธิ์ทองร่วมกับ  ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี"        อำเภอโพธิ์ทอง 

       ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ให้บริการแก่เด็กและประชาชนตำบลสามง่าม  เรื่อง การทำโมบายดอกกล้วยไม้จากเส้นพลาสติก  บริการอ่านหนังสือ  นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

**************

ยินดีต้อนรับ
ท่านรองผู้อำนวยการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
พันจ่าเอกพัฒน์  ผดุงญาติ
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
 

 

***********

 ร่วมพิธีวางพวงมาลา    
วันปิยะมหาราช
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม  2557 
ณ  อำเภอโพธิ์ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
สัมมนาวิชาการ
การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2556   
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2557
  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกพุทรา
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
 
 

 
************ 
 
สอบซ่อมนักศึกษา        
การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2551
วันที่12 ตุลาคม 2557
ณ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 
 
  

  

************* 
 
 
 
ประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้าง
8 ตุลาคม 2557
ณ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 
 
การประเมินพนักงานราชการ
ครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล
วันที่ 29-30 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน     ของครูผู้สอนคนพิการ
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 
ณ ห้องประชุม กศน.อ.โพธิ์ทอง 

 

 
 
 *************
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้อนรับพนักงานราชการใหม่  2 ท่าน   มาจาก กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง
4 สิงหาคม 2557
1. นายจีรภัทร์  บุญแคล้ว  กศน.ตำบลบ่อแร่
2. นายมานะ ภัยนิราศ กศน.ตำบลบางเจ้าฉ่า
 

************

 

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และ ประเมินก่อนจบหลักสูตร   

 อาเซียนศึกษา  26-27 มิถุนายน 2557

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก
 
 ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครูศรช.         เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้  จำนวน 16 คน
 

 

 

  

 
 
 *************
แนะแนวประชาสัมพันธ์      
รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

วันที่  25 มิ.ย. 57 

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง

 *************** 

โครงการกีฬา กศน.อ่างทอง เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ วันที่ 22 มิ.ย. 57

บรรยากาศการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก
สนาม รร.โพธิ์ทองจินดามณี
 

กศน.อำเภอโพธิ์ทอง สีส้ม

     กีฬาที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ                          

ในวันที่ 29 มิ.ย. 57 ดังนี้
1.กีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงกับอำเภอสามโก้
2. กีฬาเปตองชาย ชิงกับอำเภอแสวงหา
3. กีฬาเปตองหญิง ชิงกับอำเภอสามโก้
4. กีฬาเซปัคตะกร้อ ชาย ชิงกับอำเภอไชโย
 
*************** 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการทำวิจัย          

วันที่ 19 - 20 มิ.ย. 57             ณ ห้องประชุมพิกุลทอง   สำนักงาน  กศน.จังหวัดอ่างทอง 

 

 

 ************

ทำบุญครบรอบ ๒๒ ปี

พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน

"เฉลิมราชกุมารี "อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง

วันที่พุธ  ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
 

 

 

 

 ************* 

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับ    การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557  ครั้งที่ 1/2557    ในวันที่    26-  27 เมษายน 2557              ณ สนามสอบ รร.เทศบาล 3  วัดชัยมงคล

 
ปฐมนิเทศนักศึกษา  
การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2551
                                         
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557   
วันอาทิตย์ 18 พฤษภาคม 57               
  ณ ห้องประชุมสำนักงาน                    
   กศน.จังหวัดอ่างทอง      

 


****************

      Dawnload    ไฟล์วิดีโอนำเสนอคณะกรรมการ
                         ประเมินภายนอกได้ที่เมนูประกาศ
                         ด้านข้าง


                          


วันที่ & เวลา


 
ความภาคภูมิใจของเรา
ชาว กศน.อำเภอโพธิ์ทอง


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม


**************

กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556
"สถานศึกษาพอเพียง 2556"
 

*********
 
 
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 
ที่  5-6  สิงหาคม 2557 
ณ สถาบันการพลศึกษา      วิทยาเขตสมุทรสาคร
 
 

 
 
  

 
 

 
***********
 
 
 
โครงการกีฬา กศน.อ่างทองเพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
 
       วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ได้จัดการ แข่งขันกีฬา กศน.จังหวัดอ่างทอง     โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายปวิณ  ชำนิประศาสน์    ให้เกียรติ  เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาในครั้งนี้   มีนักศึกษา ทั้ง  7 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,500 คน  ณ สนามโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี
 
 
 
 

  

 
  

  

 

 
 
 
   
 
 

  
 

 ****************
 
 
โครงการกีฬา กศน. เพื่อสร้างความปรองดอง ของ กศน.จังหวัดอ่างทอง
 
         จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 22 และ29 มิถุนายน 2557      ณ สนามโรงเรียนโพธิ์ทอง จินดามณี   เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา    กศน.ทั้ง 7 อำเภอ มีกีฬหลากหลายประเภท เช่น วอลเล่ย์บอล ชาย- หญิง ,เปตอง ชาย-หญิง ,    เซปัคตะกร้อชาย ,แชร์บอล ชาย-หญิง ,กรีฑรา
 
 

   

 
 
 
 
นักกีฬา วอลเล่ย์บอล ตัวแทน กศน.อำเภอโพธิ์ทอง      
    ฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน               ณ สนาม กศน.ตำบลบางพลับ
 
 
****************

Google+ Post