สรุปผลงานประจำปีการศึกษา

สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559

นำเสนอกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แบบมีเพลง.mp4


สรุปรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ (สพม.29 กลุ่ม 6) 

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

อันดับ

จำนวนทีม

เข้าแข่งขัน

1

ศิลป์สร้างสรรค์  ม.1-3 

ทอง

ชนะเลิศ

8

2

ศิลป์สร้างสรรค์  ม.4-6

ทอง

ชนะเลิศ

7

3

วาดภาพระบายสี  ม.4–6

ทอง

ชนะเลิศ

8

4

สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ม.1-3

ทอง

ชนะเลิศ

9

5

ประติมากรรม  ม.4-6

ทอง

ชนะเลิศ

4

6

เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.1-3 

ทอง

ชนะเลิศ

-

7

เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.4-6 

ทอง

ชนะเลิศ

-

8

วงดนตรีสตริง ม.1-3 

ทอง

ชนะเลิศ

5

9

วงดนตรีสตริง ม.4-6 

ทอง

ชนะเลิศ

5

10

ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย)  ม.4-6

ทอง

ชนะเลิศ

9

11

ขับขานประสานเสียง ม.1-3

ทอง

ชนะเลิศ

-

12

รำวงมาตรฐาน  ม. 4-6

ทอง

ชนะเลิศ

4

13

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3

ทอง

ชนะเลิศ

3

14

เดี่ยวโปงลาง ม.1-3

ทอง

ชนะเลิศ

2

15

เดี่ยวโปงลาง ม.4-6

ทอง

ชนะเลิศ

3

16

เดี่ยวพิณ ม.1-3

ทอง

ชนะเลิศ

5

17

เดี่ยวพิณ ม.4-6

ทอง

ชนะเลิศ

3

18

เดี่ยวแคน ม.1-3

ทอง

ชนะเลิศ

2

19

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)  ม.1-3 

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

10

20

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)  ม.4-6 

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

12

21

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)  ม.1-3 

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

16

22

ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง)  ม.4-6

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

12

23

ขับร้องเพลงสากล (ชาย)  ม.1-3

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

7

24

ขับร้องเพลงสากล (ชาย)  ม.4-6

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

6

25

ขับร้องเพลงสากล (หญิง)  ม.1-3

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

13

26

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)  ม.1-3

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1

11

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

อันดับ

จำนวนทีม

เข้าแข่งขัน

27

วาดภาพระบายสี  ม.1–3

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

9

29

ประติมากรรม  ม.1-3

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

7

29

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)  ม.4-6 

ทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 2

18

30

วาดภาพลายเส้น  ม.4–6

ทอง

อันดับ 4

13

31

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.4-6

ทอง

เข้าร่วม

8

32

วาดภาพลายเส้น ม.1–3

ทอง

เข้าร่วม

14

 

รางวัลดีเด่น ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

1. นายนคร  วุฒิเสลา  ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

2. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์  ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

3. นางสาวอัญชลี  มีสุข  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2560  จาก เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

4. นายวินัย  ใจเอื้อ  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทครูผู้สอน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปี 2560 จาก เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments