คำสั่งมอบหมายงาน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
Comments