บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                                                                                  
  
นายไพฑูรย์  สุุนทรักษ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                                         นางสาวอัญชลี  มีสุข
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                     
                     
                                                                            
                                นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ                                 นายวินัย  ใจเอื้อ                                       นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
                             วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                    วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                         วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


                                                                   
                              นายนคร  วุฒิเสลา                                นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ                                  นางสาวแพรวระวี   บุญรำไพ
                     วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                         วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                  วิทยฐานะ   ครูชำนาญการ         
  

                                                                      
          
                  นายสราวุธ  มุลสุมาลย์                        นางสาววันวิสา ภาระวงษ์                        นางสาวโสริยา พูลศิริ
                              ครู ค.ศ.1                                                                   ครู ค.ศ.1                                             วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ    
         
                  
                  นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
                          วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                                    
Comments