ประวัติโรงเรียน

         ประวัติโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 800 เมตร โดยตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษา มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป  ดังนี้

          ปี พ.ศ. 2516 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.) โดยร่วมใช้อาคารเรียนที่โรงเรียนม่วงสามสิบ (ปัญญาอำนวยปัญญา) รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียน 70 คน มีครูอาจารย์จากหมวดการศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 3 คน มาทำการสอน นายสัมพันธ์  แก้วอ่อน รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

          ปี พ.ศ. 2517 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน  2517 และยังคงร่วมใช้อาคารเรียนกับโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)เช่นเดิมมีนักเรียน 188 คน ครู-อาจารย์ 6 คน นายวิเชียร วรรณพงศ์ ดำรงดำแหน่งครูใหญ่

          ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง โดยใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุ (บริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) จำนวน 151 ไร่68 ตารางวา มีนักเรียน 340 คน ครู-อาจารย์ 14 คน นายวิเชียร วรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ก และงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง ปัจจุบันโรงเรียนดงยางวิทยาคมนำไปปลูกสร้างเพื่อใช้สอย) บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง มีนักเรียน 12 ห้องเรียน นักเรียน 440 คน ครู-อาจารย์ 14 คน นักการภารโรง 2 คน นายวิเชียร วรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง (ปัจจุบันปรับปรุงใช้เป็นโรงอาหาร) มีจำนวน 15 ห้องเรียน นักเรียน 496 คน  ครู-อาจารย์ 25 คน นักการภารโรง 2 คน นายธำรงค์  แพรนิมิตร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

      ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง ปัจจุบันปรับปรุงใช้เป็นโรงอาหาร บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรงหลัง นักเรียน 21 ห้องเรียน นักเรียน 718 คน ครู-อาจารย์ 34 คน นักการภารโรง 4 คน นายธำรงค์  แพรนิมิตร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีพ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง อาคารหอประชุม แบบ 005 จำนวน 1 หลัง นักเรียน 22 ห้องเรียนจำนวน 870 คน ครู-อาจารย์ 34 คน นักการภารโรง 5 คน นายธำรงค์  แพรนิมิตร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานมาตรฐาน 1 หลัง มีนักเรียน 26 ห้องเรียน จำนวน 1,151 คน ครู-อาจารย์ 60 คน นักการภารโรง 8 คน นายธำรงค์  แพรนิมิตร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ขนาดกลาง

          ปีพ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 คนจำนวน 1 หลังมีนักเรียน 28 ห้องเรียน จำนวน 1,239 คน ครู-อาจารย์ 63 คน นักการภารโรง 9 คน นายพงศ์ศักดิ์  คูณเรือง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีพ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าเป็นระบบแรงสูงก่อสร้างหอถังประปาแบบ 9/9 จำนวนถัง นักเรียน 31 ห้องเรียน จำนวน 1,349 คน ครู-อาจารย์ 65 คน นักการภารโรง 9 คน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรนายพงศ์ศักดิ์  คูณเรือง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีพ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานมาตรฐาน 1 หลังบ้านพักครู 1 หลัง นักเรียน 32 ห้องเรียน จำนวน 1,440 คน ครู-อาจารย์ 65 คน นักการภารโรง 9 คน นายพงศ์ศักดิ์  คูณเรือง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีพ.ศ. 2527 มีนักเรียน 38 ห้องเรียน จำนวน 1,710 คน ครู-อาจารย์จำนวน 76 คนนักการภารโรง 10 คน นายพงศ์ศักดิ์  คูณเรือง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปี พ.ศ. 2528 มีนักเรียน 42 ห้องเรียน จำนวน 1,801 คน ครู-อาจารย์ 77 คน นักการภารโรง 10 คน นายพงศ์ศักดิ์  คูณเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง นักเรียน 43 ห้องเรียน จำนวน 1,708 คนครู- 94 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายพงศ์ศักดิ์  คูณเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

           ปีพ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล(ป. 29) จำนวน  1 หลัง นักเรียน 40 ห้องเรียน 1,440 คน ครู-อาจารย์ 97 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายพงศ์ศักดิ์  คูณเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ต่อจากนั้นนายสนั่น  ร่วมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานมาตรฐาน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง (ที่) นักเรียน 30 ห้องเรียน จำนวน 1,139 คน ครู-อาจารย์ 90 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายสนั่น  ร่วมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2532 มีนักเรียน 23 ห้องเรียน จำนวน 791 คนครู-อาจารย์ 85 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายสนั่น  ร่วมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2533 มีนักเรียน 20 ห้องเรียน จำนวน 690 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการคน นายสนั่น  ร่วมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2534 มีนักเรียน 20 ห้องเรียน 690 คน ครู-อาจารย์ 69 คน นักการภารโรง 9 คนยามรักษาการ 3 คน นายสนั่น  ร่วมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนได้ปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 43 คนนายวิเชียร  พิทักษ์เทพสมบัติ เป็นผู้ประสานงาน ปัจจุบันคือโรงเรียนดงยางวิทยาคม นายนพรัตน์ กีฬา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนความยาว 150 เมตร งบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูที่ประสบวาตภัย งบปรับปรุงถนนลูกรังภายในโรงเรียน มีนักเรียน 20 ห้อง จำนวน 805 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายสนั่น  ร่วมสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มเติม 200 เมตร มีนักเรียน 23 ห้องเรียน จำนวน 893 คน ครู-อาจารย์ 61 คน นักการ

ภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายสนั่น  ร่วมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2537 มีนักเรียน 23 ห้องเรียน จำนวน 1,029 คน ครู-อาจารย์ 57 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายสนั่น  ร่วมสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2538 มีนักเรียน 23 ห้องเรียน จำนวน 1,087 คน ครู-อาจารย์ 55 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายสนั่น  ร่วมสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2539 มีนักเรียน 24 ห้องเรียน จำนวน 1,124 คน ครู-อาจารย์ 54 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน นายสนั่น  ร่วมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการถึงวันที่ 30 กันยายน 2539 และได้เกษียณราชการไป นายวินัย  ศรีธัญรัตน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ถึงวันที่ 6 มีนาคม  2539 และนายวิโรจน์  บรรดาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์

          ปี พ.ศ. 2540 มีนักเรียน 34 ห้องเรียน จำนวน 1,375 คน ครู-อาจารย์ 55 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณเพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2539 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาจนเต็มรูปแบบ นายวิโรจน์  บรรดาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2541 มีนักเรียน 36 ห้องเรียน จำนวน 1,404 คน ครู-อาจารย์ 55 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน โรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตม่วง-นารี นายวิโรจน์ บรรดาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. 2542 มีนักเรียน 38 ห้องเรียน จำนวน 1,453 คน ครู-อาจารย์ 57 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) นายวิโรจน์  บรรดาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2543 มีนักเรียน 41 ห้องเรียน จำนวน 1,569 คน ครู-อาจารย์ 58 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสหวิทยาเขตเขื่องใน-ม่วง ให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา รองรับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และได้รับการประเมินตนเอง (Self Study Report) เป็นครั้งแรก นายวิโรจน์  บรรดาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการถึงวันที่ 25 ตุลาคม  2543 ต่อมา     นายวีระพล  เวชพันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2544 มีนักเรียน 43 ห้องเรียน จำนวน 1,597 คน ครู-อาจารย์ 58 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ และพัฒนาตนเองตามแนวปฏิรูปการศึกษา โครงการ 5 ส โดยเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมสามัญศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษานายวีระพล  เวชพันธ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

         ปี พ.ศ. 2545 มีนักเรียน 1,642 คน จำนวน 44 ห้องเรียน (ตามแผน) นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรของสหวิทยาเขตเขื่องใน-ม่วงและในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้องรองรับการกระจายอำนาจ และการประกันคุณภาพการศึกษา นายวีระพล  เวชพันธ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

            ปี พ.ศ.  2546  มีนักเรียน 1,678  คน  40  ห้องเรียน (ตามจัด)  ครูอาจารย์  63  คน  นักการภารโรง  10 คน ยามรักษาการ  2  คน  ครูพิเศษ  6  คน  โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  เขตที่  1 ภาระงานของสหวิทยาเขต  สิ้นสุดลงในปีนี้  ในปี  2546  โรงเรียนได้ใช้และพัฒนาหลักสูตรเป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งได้ปรับกระบวนทัศน์ให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง  ตามศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อยืนยันในคุณภาพของโรงเรียนนายวีระพล  เวชพันธ์  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีการศึกษา 2547 เป็นปีที่โรงเรียนเริ่มพัฒนาไปสู่ความเป็นโรงเรียนในฝันไปพร้อมๆกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งโรงเรียนในการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีได้มีการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนการทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีมอบพุทธสถาน และลานบัณฑิต โดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 2 อุบลราชธานีนายสมบัติ   รัตโนผู้ประสานงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดสร้างพุทธสถานและลานบัณฑิต (ฝั่งสนามฟุตบอล)นอกจากนี้ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า (ศิษย์เก่า) ได้มอบทรัพย์ส่วนหนึ่งในการจัดทำลานบัณฑิต (ด้านสนามหน้าเสาธง)ต่อเนื่องจากกลางปี 2546 ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยโรงเรียนได้พัฒนาภูมิทัศน์สื่อไอทีและห้องปฏิบัติการต่างๆเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่โรงเรียนในฝัน ในช่วงกลางปี 2547 ได้รับงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักคือห้องสมุดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และในช่วงปลายปีได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงานห้องเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบปีการศึกษา 2547 มีนักเรียน 1,648 คน ห้องเรียนตามจัด 39 ห้องเรียนครู 65 คน ครูพิเศษ11 คนนักการภารโรง 8 คน คนขับรถ 1 คน ยาม 2  คนคนสวน 1 คน นายวีระพล เวชพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา

            ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อไอซีที และห้องปฏิบัติการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพร้อมกันนั้นก็ได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ในเดือนกรกฎาคมโรงเรียนได้เร่งพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนและครูได้ใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันวันที่ 3 เดือนมกราคม 2549 พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลกิตติธาดา หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบร่วมกับผู้มิจิตศรัทธา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารไอซีทีพระมงคลกิตติธาดาเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทางไอซีทีให้กับนักเรียนและในวันที่ 26  มกราคม  2549 โรงเรียนผ่านการตรวจเยี่ยมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันปีการศึกษา 2548 มีนักเรียน 1,735 คนห้องเรียนตามจัด 39 ห้องเรียน ครู 65 คน ครูพิเศษ11 คน นักการภารโรง 8 คน คนขับรถ 1 คน ยาม 2  คนคนสวน 1 คน นายวีระพล เวชพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

          ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันปีการศึกษา ผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) การก่อสร้างอาคารไอซีทีพระมงคลกิตติธาดา แล้วเสร็จ มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และขยายเครือข่าย (Network) จากอาคารไอซีทีไปยังอาคารเรียนถาวรอื่นๆด้วยสายไฟเบอร์ออพติกเมื่อปลายปีการศึกษา 2549  (ยังไม่เปิดทำการเรียนการสอน) ในปีการศึกษา 2549มีนักเรียน 1,762คน ห้องเรียนตามจัด 39 ห้องเรียน ครู 66คน ครูพิเศษ 9 คน พนักงานราชการ 4 คน นักการภารโรง 8 คน คนขับรถ 1 คน ยาม 2  คนคนสวน 1 คน นายวีระพล เวชพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยการโรงเรียนม่วงสมสิบอัมพวันวิทยา

          ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนอาคารไอซีที ระบบเครือข่ายมีความสมบูรณ์ ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนในฝันจำนวนหนึ่ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับงบประมาณจัดสร้างสนามกีฬา (สนามวอลเลย์บอล) จำนวน 1 สนาม จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 และชั้น ม. 6 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเอกชนในเครือข่ายเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3 เพิ่มมากขึ้น ในปีการศึกษา 2550 มีนักเรียน 1,616  คน ห้องเรียนตามจัด 39 ห้องเรียน ครู 67 คน ครูพิเศษ 9 คน พนักงานราชการ 4  คน นักการภารโรง 8 คน คนขับรถ 1 คน ยาม 2  คนคนสวน 1 คน นายวีระพล เวชพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยการโรงเรียนม่วงสมสิบอัมพวันวิทยา

ปีการศึกษา 2551โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 2,665,000 บาท โดย หจก. สพล ก่อสร้าง  โรงเรียนได้รับรางวัลระบบต้านยาเสพติดจากสภากาชาดไทย  โล่เกียรติคุณการสวนมนต์ทำนองสรภัญญะและการบรรยายธรรม จากกรมการศาสนา  ในปีการศึกษา 2551 มีนักเรียน 1,530  คน ห้องเรียนตามจัด 39 ห้องเรียน ครู 70 คน ครูพิเศษ 7 คน พนักงานราชการ 4  คน นักการภารโรง 8 คน คนขับรถ 1 คน ยาม 2  คนคนสวน 1 คน นายวีระพล เวชพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยการโรงเรียนม่วงสมสิบอัมพวันวิทยา

          ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร ปี พ.ศ.  2551  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1  เข้าร่วมและสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยไม่มีค่าจ่ายของรัฐบาล  มีการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบสืบค้นทั้งที่เป็นอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคเช่นโรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม ปรับปรุงกระบวนการบริหารชั้นเรียนด้วยการให้นักเรียนเดินเรียนคณะกรรมการศิษย์เก่า ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  เริ่มโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการสืบค้นและเสริมทักษะการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ ในลักษณะการให้บริการแบบ E-Learning และ E-Library   โรงเรียนได้รับรางวัลห้องน้ำห้องส้วมดีเด่นระดับจังหวัด โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดของสภากาชาดไทย โรงเรียนได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันโครงงานสุขภาพระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในปีการศึกษา  2552 มีนักเรียน 1,547  คน  ครู 74คน พนักงานราชการ 2 คน  ครูพิเศษ  5คน  นักการภารโรง 9คน ยามรักษาการ 1คน  คนขับรถ1  คน นายชลวิทย์ธรรมานุชิต  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  2553โรงเรียนเข้าสู้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และอยู่ในสหวิทยาเขต ที่ 1 โรงเรียนมีการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบสืบค้นทั้งที่เป็นอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตโดยการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการส่งเสริมให้มีวงดนตรีลูกทุ่ง และส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งทักษะทางวิชาการ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และการงานอาชีพ นอกจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงยังได้รางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในปีการศึกษา 2553 มีนักเรียน 1,578 คน ครู 76คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน นักการภารโรง 9 คน ยามรักษาการ 1 คน  คนขับรถ 1  คน  นายชลวิทย์ธรรมานุชิต  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนรับนโยบายการยกผลสัมฤทธิ์ให้ผ่านตามเกณฑ์ สมศ. กำหนด มีการจัดติวนักเรียนชั้น ม.และ ม.เต็มรูปแบบมีการจัดสอนเสริมทักษะในทุกกลุ่มสาระมีการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้สอยได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายจำนวน 30 เครื่อง ในกลางปีการศึกษา(สิ้นปีงบประมาณ)นายชลวิทย์  ธรรมานุชิต ได้เกษียณอายุราชการ พร้อมกับรองผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ ปัญญานุภาพและนักการเฉียว สุขเลิศ และปลายปีการศึกษา 2555 รองผู้อำนวยการอิทธิพล หงษ์ทอง และรองผู้อำนวยการชำนาญ พูลเพิ่ม ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรง

เรียนอื่น โรงเรียนได้รับย้ายนายเกษมสันต์ มณีภาค เป็นผู้อำนวยการ นายสมเกียรติ จุฑานันท์ นายณราชัย รวมแก้ว และนายพรพิทักษ์ จันดี มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2554 มี ครู 71 คน  นักเรียน 1,628 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง(สพฐ.) 4 คน  โรงเรียนจ้าง 6 คน นักการภารโรง 9 คน ยาม 2 คน คนขับรถ 1 คน คนสวน 1 คน แม่บ้าน 1 คน นายเกษมสันต์ มณีภาค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนโดยการสนับสนุนของนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ดร.ศุภชัย  ศรีหล้า (สส.อบ.เขต.1) ในการปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 1 เป็นเงิน 500,000 บาท มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู  นักเรียน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน ได้ร่วมจัดทำผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งแล้วเสร็จและใช้งานในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับงบประมาณโรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  426,000 บาท นอกจากนี้โรงเรียนได้ปรับการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นนักเรียนเรียนประจำห้อง ปรับปรุงห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการมีห้องศูนย์ฟิตเนสปีการศึกษา มีการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  การจัดทำสวนพฤกษศาสตร์  ได้รับงบประมาณ OSOP:One School One Product ดำเนินการขยายระบบสายสัญญาณและเครือข่ายภายใน  เพื่อรองรับการให้บริการและการบริหารฐานข้อมูลในโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 มีครู 73 คน นักเรียน 1,619 คน ครูอัตราจ้าง(สพฐ.)คน โรงเรียนจ้าง 10 คน นักการภารโรง 9 คน คนยาม 2 คนสวน 1 คน คนขับรถ 1 คน แม่บ้าน 1 คน นายเกษมสันต์  มณีภาค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

Comments