HOME‎ > ‎Data & Information‎ > ‎

Curriculum&Syllabus


หลักสูตร/สาระ/ตัวชี้วัด
1. กรอบแผนการศึกษาชาติ [Click]
2. หลักสูตรแกนกลาง [See&Click Below]
3. สาระแกนกลาง ม. ปลาย [See&Click Below]
4. ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน [See&Click Below]
5. ตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน [Click]
6. ผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม [Click]เกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน [Click]
2. เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ [Click]
3. เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน [Click]
4. เกณฑ์การวัดเจตคติทั่วไป [Click]
5. หลักการวัดและประเมินผลฯ  [See&Click Below]
6. แนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ [See&Click Below]
ĉ
ชูศักดิ์ กาศักดิ์,
13 มี.ค. 2562 19:21
ĉ
ชูศักดิ์ กาศักดิ์,
13 มี.ค. 2562 19:35
ĉ
ชูศักดิ์ กาศักดิ์,
13 มี.ค. 2562 19:33
ĉ
ชูศักดิ์ กาศักดิ์,
13 มี.ค. 2562 20:11
ĉ
ชูศักดิ์ กาศักดิ์,
13 มี.ค. 2562 19:36
Ċ
ชูศักดิ์ กาศักดิ์,
13 มี.ค. 2562 19:17
ĉ
ชูศักดิ์ กาศักดิ์,
13 มี.ค. 2562 20:11
Comments