กิจกรรมเด่น/กิจกรรมในกลุ่มสาระฯ
http://www.gifandgif.eu/animated_gif/New/Animated%20Gif%20New%20%2834%29.GIF
วันที่ 18 กันยายน 2562 ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปราโมทย์ ศรีหล้า ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นายอภิรัตน์ คมขำ ประเมินเป็นรอบสุดท้าย และนางสาววนิดา บุญอุ้ย (ภาษาจีน) ประเมินเป็นรอบที่ 2

http://www.gifandgif.eu/animated_gif/New/Animated%20Gif%20New%20%2834%29.GIF
วันที่ 10 กันยายน 2562 ท่านศึกษานิเทศ สพม. 29 นางจิรา ลังกา ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและนิเทศการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และเยี่ยมชมห้องเรียนคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และรับทราบวิกฤติครูเกษียณอายุราชการในปี 2562, 2563, และ 2564 ปีละ 1 คน รวม 3 คน ซึ่งต้อง เตรียมการไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยนางสาววนิดา บุญอุ้ย
ครูผู้ช่วย กับการปรับพื้นฐาน ภาษาจีน กับนักเรียน
ชั้น ม. ๔
  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยนางมะลิวัลย์ เสนาใหญ่
ครูชำนาญการ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน Greeting
ให้กับนักเรียนชั้น ม. ๑ ที่หอประชุม อเนกประสงค์
ดร. ศุภชัย ศรีหล้า ร.ร. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา


การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเติมเต็มเข้มโอเน็ต
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้น
ม.ปลาย ของครูอภิรัตน์ คมขำ ที่ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ [ห้อง 238] มีนักเรียนชั้น ม.6/3
และ ม. 6/4 เข้ารับการซ่อมเสริม ระหว่างวันที่
21-22 กุมภาพันธ์ 2562


การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเติมเต็มเข้มโอเน็ต
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้น
ม.ปลาย ของครูมะลิวัลย์ เสนาใหญ่ ที่ห้อง
ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ [ห้อง 238] มีนักเรียน
ชั้น ม.6/3 และ ม. 6/4 เข้ารับการซ่อมเสริม
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562


การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเติมเต็มเข้มโอเน็ต
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้น
ม.ต้น ของครูอภิรัตน์ คมขำ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา
มีนักเรียนชั้น ม.3/1 และ ม. 3/2 เข้ารับการซ่อมเสริม ระหว่างวันที่ 15, 17 มกราคม 2562


   
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา
2561 มีอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เป็น
เจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ 2 มาร่วมจัดกิจกรรม 9 คน
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561
http://www.gifandgif.eu/animated_gif/New/Animated%20Gif%20New%20%2834%29.GIF
10 ส.ค. 2562 - 10 กันยายน 2562
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้อง 331 จากผู้มิจิตรศรัทธาบริจาคทรัพย์กกว่า 280,000 บาทในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาบรรยากาศในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน


http://www.gifandgif.eu/animated_gif/New/Animated%20Gif%20New%20%2834%29.GIF
12 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้เปิดบริการให้นักเรียนได้ทดลองใช้ห้องเรียนห้องสืบค้น Digital ของกลุ่มสาระที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสื่อเทคโนโลยี ห้องเรียนห้องสืบค้นนี้จะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นต้นไป

http://www.gifandgif.eu/animated_gif/New/Animated%20Gif%20New%20%2834%29.GIF
14 กันยายน 2562 น.ส.ประยงค์ ขาววงศ์ ครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้ทดลองใช้สื่อเทคโนโลยีที่ได้รับการบริจาค เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่าน Digital Book ในรายวิชาทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

http://www.gifandgif.eu/animated_gif/New/Animated%20Gif%20New%20%2834%29.GIF
17 กันยายน 2562 นายอภิรัตน์ คมขำ นำกิจกรรมที่ได้จาก Boot Camp ลงสู่ชั้นเรียน โดยบูรณาการกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อทราบข้อจำกัดการใช้งานและการออกแบบชั้นเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยนายอภิรัตน์ คมขำ ครู
ผู้ช่วย กับการปรับพื้นฐาน Greeting กับนักเรียน
ชั้น ม. ๔
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโดยนางสาวประยงค์ ขาววงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ กำลังปรับพื้นฐาน Writing
นักเรียนชั้น ม. ๑ 

การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเติมเต็มเข้มโอเน็ต
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้น
ม.ปลาย ของครูชูศักดิ์ กาศักดิ์ ที่ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ [ห้อง 118] มีนักเรียนชั้น ม.6/5
และ ม. 6/6 เข้ารับการซ่อมเสริม ระหว่างวันที่
21-22 กุมภาพันธ์ 2562การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเติมเต็มเข้มโอเน็ต
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้น
ม.ปลาย ของครูขัตติยานี ผดุงเวียง ที่ห้อง
โสตทัศนศึกษา (ติว Reading) รวมห้อง
เรียนในชั้น ม.๖ ทั้งหมด 193 คน
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562


การจัดกิจกรรม Pre-test เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
ชั้น ม. 3 ก่อนสอนเสริมเติมเต็มเข้มโอเน็ต
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้น
ม.ต้น ของครูประยงค์ ขาววงศ์ และครูจันทวรรณ
ทองคำ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 15, 17 มกราคม 2562

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา
2561 มีอาสาสมัครชาวต่างชาติที่เป็น
เจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ 2 มาร่วมจัดกิจกรรม 9 คน
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561