เว็บไซต์ใหม่ : https://sites.google.com/amphawanwit.ac.th/maw-stad/home


กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ได้จัดทำ website ของกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนขึ้นมาใหม่ ด้วยเหตุ
ว่าทาง Google จะไม่พัฒนา 
Google site ตัวเดิมหากท่านต้องการสื่อสาร
เกี่ยวกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ขอให้คลิก เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ใหม่ 


วันที่ 8 มกราคม 2564
นางจันทวรรณ กัญญะลา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ พบปะผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม ที่ห้องระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน


วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
ดร. ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบ
อัมพวันวิทยา เป็นประธานเปิด
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชั้น ม.2 และ ม.3 ที่หอประชุม
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา


สภานักเรียนเป็นผู้นำในการทำ
กิจกรรมหน้าเสาธง ทั้งต้นเสียง
ในการสวดมนต์ไหว้พระและ
กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการจัดเวร
เป็นตัวแทนนักเรียนชักธงชาติ


กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
และคณะคุณครู ที่นักเรียนและ
คุณครูจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย
ด้วยการยิ้ม ไหว้ และทักทาย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบ
อัมพวันวิทยาพร้อมตัวแทนคณะครู นักเรียน นำต้นเทียนพรรษา
และจตุปัจจัยทัยทาน ถวายแด่
พระสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรมชาน์
อ. ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
นักเรียนที่มีเลขที่คี่ทุกคน
ในระดับชั้น ม. 1-6 มาเรียน
ตามปกติ และต้องปฏิบัติตาม
มาตรการและมาตรฐานการ
ป้องกันโรค Covid-19 ของ
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
คณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.ม่วงสาม
สิบ คณะครูแสดงความพร้อม
ในการคัดกรองนักเรียนในวัน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ที่เต็นท์คัดกรองหน้า
โรงเรียน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563
นายสมเกียรติ จุฑานันท์ 
รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน     
การประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ที่ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เพื่อ
เตรียมความพร้อมสำหรับการ
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2563
คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมทำกิจกรรม 5 ส
ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน เพื่อให้พร้อม
ให้บริการครูและนักเรียนใน
ปีการศึกษา 2563


วันที่ 4-26 มิถุนายน 2563
คณะครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ในสายชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามนโยบายการเยี่ยม
บ้าน 100% เพื่อรับทราบปัญหา
ในการเรียนออนไลน์ และความ
พร้อมในการมาเรียนในวันที่
1 ก.ค. 2563
วันที่ 29 มกราคม 2564 
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการเยี่ย่มบ้านนักเรียน 100% ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2564 

1 กุมภาพันธ์ 2564
นายพร  พุดพันธ์ และนาง
ศุภลักษณ์ พุดพันธ์ ครูที่ปรึกษา
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564วันที่ 3 สิงหาคม 2563
เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภอ. ม่วงสามสิบมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต ห่างไกลภัยและสิ่งเสพติดให้โทษ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
คณะเจ้าหน้าที่จาก รพ. ม่วง
สามสิบ จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเพสศึกษาให้กับนักเรียน
ที่หอประชุมน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก
สถานีตำรวจอำเภอม่วงสามสิบ
มาให้การอบรมเรื่องวินัยจราจร
แก่นักเรียน


การพบปะนักเรียนของครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียนหลัง
เลิกแถวมีการตรวจเครื่องแต่ง
กายตรวจติดตามเอกสาร
หลักฐานของกลุ่มงานต่างๆ
ที่กลุ่มงานต่างๆนัดหมาย

ครูเวรประจำวันให้การอบรม
หน้าเสาธงหลังเสร็จกิจกรรม
มีประกาศ นัดหมาย จากกลุ่ม
งานที่ต้องการให้นักเรียนได้
ทราบเพื่อความพร้อมเพรียง
และการรับรู้และเรียนรู้พร้อมกัน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะ
กรรมการสภานักเรียน ร่วมกัน
ผูกผ้าประดับบริเวณรั้วทางเข้า
ประตูโรงเรียน เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกู
ร รัชกาลที่ 10 
28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบ
อัมพวันวิทยา นำคณะครูและนัก
เรียนวงโปงลางของโรงเรียนพิธีเปิดงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น ณ ลานเทียน ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์
ในการตรวจคัดกรองตามมาตร-
การป้องกันโรค Covid-19 จาก
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลม่วง
สามสิบ จำนวน 6 คน ตรวจคัด
กรองที่บริเวณเต็นท์ทางเข้า
โรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน

วันที่ 10-15 มิถุนายน 2563
คณะครูกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส ที่ห้องระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและห้องสภานักนักเรียน เพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อยสวยงาม และจัดเตรียม
ความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2563