The Student Affairs Division of M.A.W. : งานกิจการนักเรียนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยายินดีต้อนรับ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ Animated Gif New (33).gif
งานกิจการนักเรียนขอแสดงความยินดี
กับครูบุรโชติ จันเต็ม ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติ
หน้าที่ที่โรงเรียนปิยะราชาลัย มุกดาหาร
ด้วยความชื่นชมและเป็นกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามปณิธานที่หวังไว้

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙
งานกิจการนักเรียนขอแสดงความยินดี
กับคุณครูสุกัญา พวงธรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโอกาส
ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียน
นารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
งานกิจการนักเรียนแสดงความชื่นชม
ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา [มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี] ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน
ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ Animated Gif New (33).gif
งานกิจการนักเรียน ขอชื่นชมยินดีกับ
นักเรียนชั้น ม.ต้น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ ครองถ้วย พณ นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแข่งขัน
ตอบปัญหารายการเยาวชนอยากรู้ ปี ๒๕๕๙
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ Animated Gif New (33).gif
งานกิจการนักเรียน โดยงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง และคุณครู
ที่ปรึกษาทั้งระดับชั้นม.ต้นและชั้นม.ปลาย

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
งานกิจการนักเรียน ได้รับเกียรติจาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จาก
จังหวัดยโยธร มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานสภานักเรียน โรงเรียนม่วงสามสิบ
อัมพวันวิทยา ขอชื่นชมสภานักเรียนทั้งสอง
โรงเรียนที่ได้เสียสละและมีจิตสาธารณะที่ดี

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ 
คณะผู้บริหาร คณะครู ประชุมประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ :รับทราบแนวทางและ
นโยบายการปฏิบัติงาน จากท่านผู้อำนวยการ
สรุพล ภูสิธานันท์ และรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12mA4tkDMn-ZWXy9yco6qcJaV3l627EagheBBd5hO3S8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ytmkO9z8psklvD8DxW7gSaaTmAtPL9eLtn6jOszD5cs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qIbcfx1RmD1TEVVPdSPexx9uxtgnd5maP1PrH5u8vP4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rat2vDgODwjlDX8emBPwTfWEJKSCdgo2_0d2iLR329E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HaM4885S1CrCqmRps6rnmbgjs48Z4pTeStrxaDi6KIg/edit#gid=829352380