Image result for ‫שנה טובה‬‎
חפשו אותנו ב - facebook  והתעדכנו בנעשה בבית הספר , תחת השם :

"בית ספר עלי גבעה"


לוח הודעות

                                                             
            
          ביקור במושב כפר יובל

פתיחת שנהסרט סיום כיתה ו' תשע"והזנה לחודש ספטמבר