ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ และมีการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ