מעבדה


מתכונת זו היא בחינת unseen: התלמיד נבחן על ניסוי שאינו ידוע. נושא הניסוי יכול להיות מנושאי הלימוד, או מנושא שאינו נילמד בבית הספר. נבחן אינטרני מבצע את הניסוי, מעבד את תוצאות הניסוי ועונה בכתב על שאלות העוסקות בניתוח המימצאים ובתיאוריה.
החל במועד קיץ תשס"ז יכלול שאלון הבחינה שתי שאלות הקשורות לניסויי החובה (לאו דווקא מהתחום של ניסוי החקר). על התלמיד יהיה לענות על אחת משאלות אלה. משקלה של שאלה זו יהיה 10% מציון הבחינה.

ניסויי החובה לתלמידי מתכונת החקר במעבדה
(1) יישומי החוק השני של ניוטון עבור מערכת דו-גופית
(2) שימור תנע והיבטי אנרגיה בשני ממדים
(3) כא"מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית
(4) השדה המגנטי של סליל דק
(5) שבירת האור
(6) עדשות
(7) האפקט הפוטואלקטרי

חומר עזר

1. שגיאות במדידה

2. הנחיות אקסל